Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์จ้างสานเข่ง12,00018,000---220-220
2อรุณี อภิวงศ์จ้างปักผ้า-27,111----103103
3ไม่มีผู้จ้างงาน---------
4ไม่มีผู้จ้างงาน---------
5ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงาน---------
6ธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง7,00010,500---216-216
7คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า1,64244,422----8080
8คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง7,20010,800---261-261
9คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า2039,025----103103
10สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์หลักเขต26,100397,488---23-23
11คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า46811,344----7575
12ธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง17,25025,875---228-228
13ณัฏฐนิชชา ฃื่นชมไม้กวาดแบบเย็บจักร8391,378---168-168
14ณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร1,7892,683---168-168
15คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง--------
16คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า--------
17คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า--------
18คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร6,5969,894---165-165
19คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง11,00016,500---221-221
20คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า43319,370----121121
21คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า46016,278----121121
22คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร3,7205,580---184-184
23คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง10,00015,000---214-214
24คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า120,292----126126
25คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า--------
26คุณณัฎฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร5,0567,584---124-124
27คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า-13,470----126126
28คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร3,1904,785---183-183
29คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง10,30015,450---269-269
30คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร5,6108,4153,5361,0754,611176-176
31คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง-----246-246
32คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า------128128
33คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า--------
34คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร5,6108,415---229-229
รวมทั้งสิ้น(34 แห่ง)719,6593,5361,0754,6113,2959834,278