Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอภูเขียว
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำบายศรี กลีบบัว43013,4696,0611,8097,870-5151
2นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำดอกบัว4,00018,1988,1892,44510,634114-114
3นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้176,09013,6816,1561,8387,99469-69
4นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำพานพุ่ม11110,7864,8531,4456,29898-98
5นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,33917,3567,8102,33010,140145-145
6นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำดอกบัว2,42011,4005,0961,5206,616109-109
7นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้183,0006,8703,0659173,98266-66
8นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำบายศรี กลีบบัว1,0098,6893,8791,1645,043-5151
9นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำต้นโพธิ์กะไหล่3207,6003,4051,0174,42234-34
10นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำบายศรีธรรมจักรฯ4501,12550113763818-18
11นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน2,84912,3885,5061,6607,166186-186
12นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำต้นโพธิ์กะไหล่2,37623,29014,6723,14417,81634-34
13นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,32919,73212,4312,66315,094163-163
14นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้281,00012,2107,6921,6489,34066-66
15นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำบายศรี กลีบบัว3,93225,05315,7833,38219,165-8282
16นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม193,1601,9904262,416144-144
17นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีธรรมจักร4,34010,8506,8351,4648,29918-18
18นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้250,50015,6009,8282,10611,93475-75
19นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม204,8003,0246483,67279-79
20นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำต้นโพธิ์กะไหล่1,79511,3217,1321,5288,660124-124
21นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำบายศรี กลีบบัว1,6908,6605,4551,1696,624-4545
22นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,39417,57611,0722,37213,444162-162
23นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำโพธิ์กะไหล่1,4107,9503,5601,0564,61633-33
24นางไพบูรย์ อ่อนมีกูลถักอวน2,3479,3884,1321,2555,387149-149
25นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้161,65011,0104,9541,4756,42949-49
26นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีกลีบพัด3318,1957,3751,0978,472-4646
27นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม10213,9656,2281,8728,10073-73
28นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีธรรมจักร3,4002,7401,2333611,59431-31
29นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม2,2498,9963,9841,2085,192143-143
30นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำดอกบัว2,45011,4845,4081,6167,02482-82
31นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้163,70010,3344,8791,4606,33949-49
32นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม508,7004,0921,2265,31870-70
33นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำโพธิ์กะไหล่166,0002,8528453,69734-34
34นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีธรรมจักร1,6504,1251,9395842,52329-29
35นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีกลีบพัด4,19128,42713,3931,09714,490-105105
36นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม2,57410,2964,8101,4606,270135-135
37นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์บายศรีกลีบพัด2,17118,8708,9132,68011,593-9898
38นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบดอกไม้275,10013,0976,1781,8608,03874-74
39นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม12221,78510,2403,09613,336136-136
40นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำดอกบัว1,5007,5063,5561,0614,61790-90
41นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ทำโพธิ์กะไหล่1,2004,8002,2646792,94331-31
42บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้578,70032,37115,3184,60319,921152-152
43บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม9419,3959,1522,74811,900117-117
44บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่2,20010,4004,9321,4766,40842-42
45นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม3,34813,3926,2921,8978,189134-134
46บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลีบพัด แมงดาพัด5,95436,47117,2715,18122,452-9999
47บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว2,38011,9525,6061,6867,29284-84
48บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้283,40010,6485,0141,5076,52178-78
49บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้283,40010,6485,0141,5076,52178-78
50บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม6615,7807,4312,2359,666114-114
51บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดต้นโพธิ์กะไหล่2,20011,2005,2941,5856,87938-38
52นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,23116,9247,9562,39610,352143-143
53นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,23116,9247,9562,39610,352143-143
54บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้163,1009,8664,6051,3895,994110-110
55บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม6415,3607,2412,1689,409100-100
56บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่4006,0002,8358423,67732-32
57บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลับพัด แมงดาพัด1,28012,3305,8201,7417,561-8383
58นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอานรุม2,10014,6006,8622,0678,929146-146
59บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว1,5408,8864,1651,2525,41785-85
60บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว5,66027,10812,8373,85016,68777-77
61บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้475,53828,83813,6444,08717,731101-101
62บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม14133,84016,0034,80320,806117-117
63บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่1,10017,7608,4132,51910,93236-36
64บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลีบพัด แมงดาพัด1,32036,27117,2055,15722,362-9595
65นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม3,69714,7886,9292,0959,024151-151
รวมทั้งสิ้น(65 แห่ง)913,234454,220124,007578,2274,9907555,745