Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทอวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง98024,69612,3483,70416,05217929208
2บริษัทอวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง1,00025,20012,5003,78016,28017929208
3บริษัททออวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง1,00025,20012,5003,78016,28017927206
4บริษัทอวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง1,00035,00012,6003,78016,38021827245
5บริษัทอวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง80020,16010,0803,02413,10421827245
6บริษัทอวนเอเชียงานรับจ้างแรงงานต่อเนื่อง80020,16010,0803,02413,104181-181
7บริษัทอวนเอเชียแรงงานรับจ้างต่อเนื่อง1,00025,20012,6003,78016,380185-185
8บริษัทอวนเอเชียแรงงานรับจ้างต่อเนื่อง80020,16010,0803,02413,104185-185
9บริษัทอวนเอเชียแรงงานรับจ้างต่อเนื่อง80028,00010,6403,19213,832205-205
10บริษัทอวนเอเชียแรงงานรับจ้างต่อเนื่อง80028,00010,6403,19213,83218923212
11บริษัทอวนเอเชียแรงงานรับจ้างต่อเนื่อง80028,00010,6403,19213,83218923212
รวมทั้งสิ้น(11 แห่ง)279,776124,70837,472162,1802,1071852,292