Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอเทิง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค1,66019,9208,1762,46310,639173-173
2นางบัวภาค งามดีปั้นกระถางปูน2157,3253,2909854,27514-14
3นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่12310,4554,7021,4096,111-7474
4นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค2,58030,96011,5843,48915,073254-254
5นางธิติรัตน์ อัศวไกรศรีผ้าปักตาเล็ก3410,8804,8961,4646,360-2222
6นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค3,50042,00014,1704,28918,459255-255
7นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่1159,7756,1581,3197,477-6767
8นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่494,1651,8145582,372-6767
9นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค2,62031,44016,5563,54720,103249-249
10นางบัวภาค งามดีปั้นกระถางปูน2506,4623,8558264,68115-15
11นางฐิติรัตน์ อัศวไกรศรีผ้าปักตาเล็ก4414,0806,3361,8998,235-2020
12นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่ (ผืนสั้น)1892,0799872931,280-2424
13นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่12710,7955,1271,5366,663-8080
14นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค3,20038,40016,0194,80520,824146-146
15นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่4675,1372,4407303,170-5151
16นางรุ่งติพร อาทรประชาชิตผ้าปักตาใหญ่262,2101,0493101,359-2424
17นางพรเสด็จ ภูริทัตประกอบหัวไฟแช็ค3,00036,00015,4474,62820,075110-110
18นางทนัญญา พลวิมลฉันท์สานเข่ง13,90023,63010,6243,18613,810210-210
19นางทนัญญา พลวิมลฉันท์สานเข่ง11,40019,3808,7202,61111,331112-112
20นางบัวภาค งามดีปั้นกระถางปูน1155,1742,4507363,18614-14
รวมทั้งสิ้น(20 แห่ง)330,267144,40041,083185,4831,5524291,981