Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอเบตง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด2,0798,6113,3169934,309-22
2เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด9443,1529972941,291-22
3เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด9664,3741,5474622,009-22
4เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด9554,1361,4414301,871-22
5เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด9303,9601,2433701,613-22
6เรือนจำอำเภอเบตงซัก-รีด9053,6721,3644061,770-22
รวมทั้งสิ้น(6 แห่ง)27,9059,9082,95512,863-1212