Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น26415,8407,5242,2579,781133-133
2นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม3,67522,89010,8723,26114,133276-276
3นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู15,11832,32815,3554,60619,961164-164
4อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม1061,5107,1722,1519,32379-79
5หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ3,0575,88727,9638,38836,351327-327
6กองงานซักผ้าซักผ้า-21,66010,8303,24914,0798-8
7นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น3987,1403,3911,0174,408131-131
8นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห3,75517,6608,3882,51610,904252-252
9นางพนพร ใจตรงอวนร้อยหู5,89214,8527,0542,1169,170167-167
10นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม14219,1009,0722,72111,79386-86
11หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ2,72225,23524,8117,44332,254360-360
12โครงการ รับจ้างซักผ้าซักผ้า-19,7657,5102,2539,7639-9
13โครงการ ประกอบอาหารประกอบอาหาร-169,90417,2895,18622,4759-9
14นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น49912,0455,7211,7167,437120-120
15นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,72330,41514,4474,33418,781251-251
16นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู8,32220,5879,7782,93312,711---
17นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม7410,1004,7971,4396,236122-122
18หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ4,41288,43542,00612,60154,607375-375
19รับจ้างซักผ้าซักผ้า-18,3256,9632,0899,0529-9
20ประกอบอาหาร ประกอบอาหาร-252,97427,6758,30235,97710-10
21นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น2313,4651,6454932,138119-119
22นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม แห3,28317,6368,3772,51310,890243-243
23นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู9,70715,0127,1302,1399,269181-181
24อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม7910,6005,0301,5106,540131-131
25หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ2,64248,89623,2256,96730,192414-414
26แรงงานรับจ้างกองงานซักผ้า-19,5657,4342,2309,6649-9
27แรงงานรับจ้างประกอบอาหาร-274,21624,4957,34831,84311-11
28นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น3983,7701,7905372,327112-112
29นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห8,46129,41013,9694,19018,159231-231
30นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู8,85623,20411,0213,30614,327170-170
31อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม1168,8904,2221,2665,488118-118
32หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ3,15264,87530,8159,24440,059381-381
33แรงงานรับจ้างรับจ้างซักผ้า-19,0457,2372,1719,40810-10
34แรงงานรับจ้างประกอบอาหาร-280,42027,7438,32236,06513-13
35ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น40211,4385,4331,6297,06294-94
36ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม /แห2,97220,9869,9682,99912,967205-205
37พันพร ใจตรงอวนร้อยหู10,26622,94410,8983,26914,167156-156
38อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม8311,4505,4381,6317,069109-109
39ภูดิส อมรรัตนวรรณ (หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้ง)อวนป่อมดำ1,78441,59819,7595,92725,686326-326
40โครงการฝึกวิชาชีพซักผ้าฝึกวิชาชีพซักผ้า-21,2008,0562,41610,4728-8
41โครงการฝึกวิชาชีพประกอบอาหารฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-266,91526,8728,06134,93313-13
42ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น43910,7905,1251,5376,66298-98
43ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,01322,33010,6063,18213,788214-214
44พันพร ใจตรงอวนร้อยหู16,33536,53017,3515,20522,556166-166
45อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม36014,8007,0302,1099,139112-112
46หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้งอวนป่อมดำ2,31550,80524,1327,23931,371333-333
47โครงการฝึกวิชาชีพซักผ้าซักผ้า-20,9657,9662,39010,35613-13
48โครงการฝึกวิชาชีพประกอบอาหารฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-200,68723,5417,06230,6038-8
49ฝึกวิชาชีพช่างปูนหลักเขต-515,48054,50016,35070,85085-85
50ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น1566,5603,1169344,050106-106
51ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,52830,00014,2504,27518,525223-223
52พันพร ใจตรงอวนร้อยหู9,99123,19011,0153,30414,319169-169
53ภูดิศ อมรรัตนวรรณ(หจก.ภูรัตน์เทรดดิ้ง)อวนป่อมดำ2,59755,35626,2947,88834,182375-375
54กองงานซักผ้าซักผ้า-10,7954,1021,2305,3328-8
55ฝึกวิชาชีพประกอบอาหารฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-155,04725,8647,75933,62312-12
56กองงานหลักเขตหลักเขต-782,000112,57933,773146,35245-45
57ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น7476,3883,0349103,944116-116
58ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,66730,31514,3994,31918,718240-240
59พันพร ใจตรงอวนร้อยหู10,32622,61310,7413,22213,963173-173
60นางอรพิม สุวรรณหกาญน์พานพุ่ม41020,5609,7662,92912,695161-161
61หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้งอวนป่อมดำ2,20855,15526,1987,85934,057402-402
62กองงานซักผ้าซักผ้า-16,6656,3321,8998,23111-11
63ฝึกวิชาชีพประกอบอาหารประกอบอาหาร-203,24829,6628,89838,56013-13
64ไพบูลย์ อ่อนมีกูลแหติดลูก-ขึ้นเพลาใหม่79617,1688,1542,44610,600113-113
65ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,84521,77010,3403,10213,442235-235
66พันพร ใจตรงอวนร้อยหู13,31529,09413,8194,14517,964160-160
67อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม899,3504,4411,3325,773155-155
68หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้งอวนป่อมดำ2,53965,41231,0709,32140,391378-378
69-กองงานซักผ้า-12,4304,7251,4176,14211-11
70-ฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-273,00329,1218,73637,85713-13
71ไพบูลย์ อ่อนมีกูลแหติดลูก-ขึ้นเพลาใหม่78415,3547,2932,1879,480120-120
72ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห3,88515,5407,3812,2149,595240-240
73นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู19,36138,98618,5185,55524,073164-164
74นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม21422,60010,7353,22013,955158-158
75หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้งอวนป่อมดำ2,40562,76029,8118,94338,754393-393
76-กองงานซักผ้า-14,8555,6441,6937,33711-11
77-ฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-265,71027,0948,12835,22213-13
78ไพบูลย์ อ่อนมีกูลแหติดลูก-ขึ้นเพลาใหม่49610,6705,0681,5206,588120-120
79ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห1,1254,5002,1376412,778245-245
80พันพร ใจตรงอวนร้อยหู13,43027,89613,2503,97517,225180-180
81อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม11914,3506,8162,0448,860150-150
82หจก.ภูวรัตน์เทรดดิ้งอวนป่อมดำ2,40861,99029,4452,04431,489407-407
83-ซักผ้า-14,9805,6921,7077,3998-8
84-ฝึกวิชาชีพประกอบอาหาร-183,31115,5004,65020,15012-12
รวมทั้งสิ้น(84 แห่ง)5,494,1951,262,832372,0391,634,87112,311-12,311