Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน3,741139,33564,09419,22883,322948-948
2บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,117148,49568,30720,49288,7991,085-1,085
3บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,029146,095672,03120,161692,1921,241-1,241
4บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,977181,31783,40525,021108,4261,100-1,100
5บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,064153,20470,47321,14291,6151,054-1,054
6บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน3,313121,76356,01016,80372,813982-982
รวมทั้งสิ้น(6 แห่ง)890,2091,014,320122,8471,137,1676,410-6,410