Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อกั๊ก และเสื้อช็อป1,40711,6165,5171,6557,172-4141
2นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า, กางเกงขาสั้น, เสื้อกุยเฮง และกางเกงเด็กขายาว7,78144,20220,9966,29927,295-127127
3นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บผ้าถุง, กางเกงขาสั้น, เสื้อชี และกางเกงสแลค9,97269,50433,0149,90442,918-123123
4นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกงขาสั้น, เสื้อเด็ก และชุดเด็ก7,08043,11420,4796,14426,623-151151
5นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาย1,27019,0509,0492,57211,621-4444
6นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงขาสั้น, กระเป๋า และกางเกงเด็ก1,88911,0985,2721,5816,853-4949
7นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อฮาวายเด็ก, เสื้อฮาวายผู้ใหญ่ และเสื้อนักเรียน4,28128,62813,5983,86517,463-6666
8นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อผู้ป่วย, กางเกงผู้ป่วย และชุดกาวน์1,2419,0254,2871,2185,505-9595
9บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ114,80414,1876,7392,0228,761-181181
10นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว552,72238,80418,4325,53023,962-245245
11บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ367,13740,77119,3665,81025,176-313313
12ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก10,92241,95419,9285,97825,906-240240
13นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อกั๊ก5204,1601,9765932,569-88
14นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ11,82166,98731,8199,54641,365-127127
15นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกง ผ้าถุง เสื้อ12,04075,87736,04210,81246,854-122122
16นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกง เสื้อ ชุดหมี2,39225,92012,3123,69416,006-132132
17นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง4,97074,55035,41110,06445,475-8484
18นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ3,73123,63011,2243,36714,591-4646
19นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อเด็ก เสื้อผู้ใหญ่7,81439,28018,6585,59724,255-5656
20นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อ กางเกง3,00617,9428,5222,42210,944-7979
21นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว205,14416,5457,8592,35810,217-171171
22บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ302,69834,74916,5064,95221,458-362362
23บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ43,58228,55113,5624,06917,631-190190
24ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก13,30646,81022,2356,67028,905-244244
25นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ กางเกง1,94417,3968,2632,47810,741-2626
26นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง2,40036,00017,1005,13022,230-5656
27นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ เสื้อกันฝน13,39582,44439,16111,74850,909-136136
28นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง16,658100,61447,79214,33862,130-122122
29นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง6,52251,81624,6137,38431,997-178178
30นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง4,10630,03014,2644,27918,543-4747
31นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ12,47958,22627,6578,29735,954-8888
32นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,0686,9443,2989904,288-6767
33นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว350,92024,86911,8133,54415,357-193193
34บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ263,95531,67515,0454,51419,559-272272
35บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ24,17652,93925,1467,54432,690-197197
36ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า ปักเครื่องหมาย ถักหมวก19,54348,55123,0626,91929,981-222222
37นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ4,48926,93412,7943,83816,632-3434
38นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน10,94767,58732,1049,63141,735-135135
39นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง11,14588,13841,86612,56054,426-116116
40นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง กระเป๋า12,93351,67624,5467,36431,910-108108
41นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน3,02520,4289,7032,91112,614-4949
42นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ กระเป๋า96,067148,05870,32821,09891,426-203203
43นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บชุดกระโปรง เสื้อ ผ้าผูกยึดข้อมือผู้ป่วย5675,0552,4017203,121-1919
44นางสาวนภัทรศรัญญ์ เทพอารักษ์กุลเย็บเสื้อ1,52016,7207,9422,38310,325-6262
45นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว348,57424,04611,4223,42714,849-212212
46บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ194,93723,39211,1113,33414,445-246246
47บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ109,10839,07118,5585,56724,125-137137
48ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก16,01762,33829,6118,88338,494-200200
49นางนุชรินทร์ โคมินเย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง2,58711,9085,6561,6977,353-1818
50นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง ผ้ากันเปื้อน8,08850,15123,8227,14730,969-127127
51นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง9,11578,76037,41111,22348,634-120120
52นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง22,62272,72434,54410,36344,907-121121
53นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง2,88017,0048,0772,42310,500-4646
54นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บกระเป๋า เสื้อ ชุุดเดรส151,215201,83495,87128,761124,632-229229
55นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ เสื้อกาวน์ ชุดคลุม กางเกง ผ้าผูกยึดข้อมือ4,37228,14213,3674,01017,377-6363
56นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว547,56337,15717,6505,29522,945-211211
57บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ252,47530,29714,3914,31718,708-320320
58บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ19,80010,1804,8361,4516,287-3838
59ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก15,36052,68825,0277,50832,535-252252
60นางนุชรินทร์ โคมินเย็บกระเป๋า ผ้ากันเปื้อน เสื้อกั๊ก เสื้อซีเจ2,56313,7376,5251,9588,483-2424
61นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง12,09688,58942,08012,62454,704-127127
62นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง9,30772,17634,28410,28544,569-120120
63นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง14,27297,27646,20613,86260,068-150150
64นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง4,46931,84715,1274,53819,665-4444
65นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง97,884178,53084,80225,441110,243-235235
66นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,5347,8983,7511,1254,876-6363
67นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว567,62338,47718,2775,48323,760-190190
68บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ428,70251,44424,4367,33131,767-368368
69ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก14,31449,72223,6187,08530,703-214214
70นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อช็อป เสื้อกั๊ก กางเกง ผ้าปิดปาก1,70312,7206,0421,8137,855-2222
71นางศศิธร จรรยาขามเย็บกางเกง11,46073,03134,69010,40745,097-128128
72นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง15,14992,11943,75713,12756,884-116116
73นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บผ้าปิดปาก เสื้อ กางเกง13,46592,28643,83613,15156,987-178178
74นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกง5,33336,75917,4615,23822,699-4343
75นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บผ้าปิดปาก กระเป๋า เสื้อ79,426152,68872,52721,75894,285-254254
76นางสาวพรอนงค์ เพชรสัมฤทธิ์เย็บผ้าปิดปาก2501,500712214926-33
77บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดถักริมผ้าเช็ดหน้า1003,2001,5204561,976-66
78นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว499,05234,26616,2764,88321,159-154154
79บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ559,02467,08331,8649,55941,423-396396
80นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,96910,7545,1081,5326,640-5656
81ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บผ้าปิดปาก และปักเครื่องหมาย74910,4774,9771,4936,470-104104
82นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ กางเกง2,38625,56012,1413,64215,783-3535
83นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง10,77184,52640,15012,04552,195-122122
84นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง10,49074,47435,37510,61345,988-112112
85นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง10,97281,43038,67911,60450,283-209209
86นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าปิดปาก10,16312,5635,9671,7907,757-1818
87นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง2,93923,51211,1683,35114,519-4141
88นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บกระเป๋า ผ้าปิดปาก49,87297,83746,47313,94260,415-191191
89นางสาวพรอนงค์ เพชรสัมฤทธิ์เย็บผ้าปิดปาก4602,7601,3113931,704-1212
90นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว450,05431,01214,7314,41919,150-174174
91บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ498,20359,78428,3988,51936,917-415415
92นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง9304,5602,1666502,816-5252
93นางนุชรินทร์ โคมินเย็บชุดหมี เสื้อ กางเกง1,76612,5985,9841,7957,779-2727
94นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง10,35572,91234,63310,39045,023-121121
95นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง13,16183,69239,75411,92651,680-108108
96นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง15,641103,17049,00614,70263,708-230230
97นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง1,31039,30018,6685,60024,268-5353
98นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง4,17930,23214,3604,30818,668-4040
99บริษัท พุทโธ โชคดีพรีเมี่ยม พลัส จำกัดเย็บผ้าปิดปาก กระเป๋า43,672121,39757,66417,29974,963-157157
100นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว351,32524,94411,8483,55515,403-133133
101บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ387,94846,55422,1136,63428,747-389389
102นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง7204,6402,2046612,865-1313
103บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดเย็บเชือกใส่ผ้าปิดปาก8,1526,1142,9048713,775-77
104นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ และชุดหมี2,59319,4589,2432,77312,016-2525
105นางศศิธร จรรยาขามเย็บกางเกง6,69241,57719,7495,92525,674-113113
106นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ และกางเกง10,46967,75232,1829,65541,837-107107
107นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บชุดหมี กางเกง และกระเป๋า15,25456,69226,9298,07935,008-136136
108นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ และกางเกง5,20078,00037,05011,11548,165-8585
109นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกง3,87625,61912,1693,65115,820-3838
110นางสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ และกางเกง1,42913,4876,4061,9228,328-1818
111บริษัท พุทโธ โชคดีพรีเมี่ยม พลัส จำกัดเย็บกระเป๋ และเสื้อ38,317108,25751,42215,42666,848-188188
112นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว559,99238,12218,1085,43223,540-127127
113บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ378,80245,45621,5926,47728,069-345345
114บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดเย็บผ้าปิดปาก และกระเป๋า25,45026,72512,6943,80816,502-4444
115นางนุชรินทร์ โคมินเย็บชุดหมี1128613641177-11
116นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง กระเป๋า8,47957,47727,3018,19035,491-117117
117นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าปิดปาก3,87435,65416,9365,08122,017-106106
118นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกระเป๋า ผ้าปิดจมูก8,15320,9049,9292,97912,908-3434
119นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง4,87073,05034,69910,41045,109-9191
120นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง กระเป๋า2,23415,9067,5552,2679,822-3737
121นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,4367,5743,5981,0794,677-2525
122บริษัท พุทโธ โชคดีพรีเมี่ยม พลัส จำกัดเย็บกระเป๋า110,573174,65782,96224,889107,851-273273
123นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว353,71324,59111,6813,50415,185-114114
124บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ282,05233,84616,0774,82320,900-296296
125บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดเย็บกระเป๋า ผ้าปิดปาก และประกอบแก้ว21,37347,20722,4236,72729,150-6666
126นางนุชรินทร์ โคมินเย็บชุดหมี และเสื้อ2754,4322,1066322,738-1010
127นางศศิธร จรรยาขามเย็บกางเกง เสื้อ กระเป๋า ผ้าปิดปาก และผ้าถุง18,47461,47229,2008,76037,960-115115
128นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บผ้าปาก กางเกง และเสื้อ8,24642,26820,0776,02326,100-102102
129นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกระเป๋า ผ้าปิดปาก43,65883,51439,66911,90151,570-165165
130นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง9,590143,85068,32920,49988,828-115115
131นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บผ้าปิดปาก กระเป๋า เสื้อ กางเกง และผ้าถุง7,26924,63411,7013,51015,211-3737
132นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,38111,2065,3231,5976,920-1515
133บริษัท พุทโธ โชคดีพรีเมี่ยม พลัส จำกัดเย็บกระเป๋า61,43493,69644,50613,35257,858-182182
134นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว649,86743,89120,8486,25527,103-114114
135บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ378,47045,41621,5736,47228,045-256256
136บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ 2,287,12717,1348,1392,44210,581-2727
รวมทั้งสิ้น(136 แห่ง)6,376,7063,028,940907,5663,936,506-17,14417,144