Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐผนังอาคาร130,50014,4844,32018,80410-10
2นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐฉาบปูน150,00023,6807,08930,7697-7
3นายทองเริ่ม เดชดีต่อเติมบ้านชั้นเดียว142,00019,8995,97725,87610-10
4นายบัวเฮง เข้าใจการปูพื้นกระเบื้อง131,50014,9104,44819,35821-21
5นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐฉาบปูน138,00018,0005,34323,34310-10
6นายบัวเฮง เข้าใจการงานถางป่า112,0005,6001,6447,24416-16
7นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐผนังอาคาร130,00014,2104,24718,4577-7
8นายสมัย วรพุฒก่อสร้างฝายน้ำล้น182,00038,95011,64550,59519-19
9นายบัวเฮง เข้าใจการปูพื้นกระเบื้อง112,0005,5901,6447,23413-13
10นายทองเริ่ม เดชดีถางป่า146,00021,8406,43928,2798-8
11สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีหมุดหลักเขตที่ดิน115,0004,6001,3235,9235-5
12นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐผนังอาคาร150,00023,7006,99330,69310-10
13นายสมัย วรพุฒก่อสร้างฝายน้ำล้น1132,00062,64018,71181,35127-27
14นายบัวเฮง เข้าใจการปูกระเบื้อง112,0005,5801,5527,13218-18
15นายทองเริ่ม เดชดีถางป่า148,00022,8006,80429,6048-8
16นายสราวุฒิ ปริธรรมมังฉาบปูนผนังอาคาร136,00017,0805,10322,1837-7
17นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐผนังอาคาร142,00019,9005,85925,75910-10
18นายสมัย วรพุฒก่อสร้างฝายชะลอน้ำ136,00017,1005,10322,20310-10
19นายบัวเฮง เข้าใจการงานปูกระเบื้อง112,0005,6001,5527,15216-16
20นายทองเริ่ม เดชดีถางป่าและกำจัดวัชพืช148,00022,8006,80429,60410-10
21นายสราวุฒิ ปริธรรมมังฉาบปูนผนังอาคาร110,0004,7401,3236,0633-3
22ไม่มีการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง---------
23ไม่มีการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง---------
24นางอุมาพร รวมเงินงานก่อสร้างรั้ว194,20044,70013,30058,00010-10
25นางอุมาพร รวมเงินงานก่อสร้างรั้ว194,20044,70013,30058,00010-10
26นายบัวเฮง เข้าใจการงานปูกระเบื้อง112,0005,7001,6207,32010-10
27นายจรูญ ชาติกำเนิดกำจัดวัชพืช122,00010,4002,97513,3758-8
28นายแดนรัชต์ สุขมาตกแต่งสวน134,00016,1404,75220,8926-6
29นางคำภี นาดีดูแลสวนผลไม้135,00016,5604,95021,5108-8
30นางประคอง หาญวิสัยดูแลสวนผลไม้132,00015,2004,55419,75410-10
31นายจรูญ ชาติกำเนิดดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ120,0009,4402,77212,2128-8
32นางอำพร วังอาษาเพาะกล้าไม้130,00014,1364,15818,29430-30
33นายธวัชชัย ชดประสิทธิ์กรอกปุ๋ยใส่ถุง132,00015,2004,42219,62240-40
รวมทั้งสิ้น(33 แห่ง)1,220,400575,879170,726746,605385-385