Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1วิรัตน์ แปงสายกองงานกรอบรูป542,21310,8484,3791,3135,692109-109
2พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม3,04017,3236,9942,0989,092155-155
3นพดวงพร ไพบูรณ์ธนสารกองงานพับถุง257,9007,9723,2189564,17482-82
4ออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น2404,8001,9385812,519-1717
5ศุภกร ธัญวงศ์กองงานเย็บอวน30010,5004,2391,2715,51098-98
6วีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์3,75012,3754,9961,4986,494128-128
7ศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน173,30712,2814,9581,4876,445129-129
8สุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม2315,6702,2896862,975-4040
9บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน11,1109,6493,8951,1685,063166-166
10คุณวิรัตน์ แปงสายกองงานกรอบรูป168,1744,7651,9236792,60299-99
11พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม2,81316,2116,5452,3108,855156-156
12นพดวงพร ไพบูรณ์ธนสารกองงานพับถุง167,3005,0192,0267152,74176-76
13ออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น3086,1602,4878773,364-2020
14ศุภกร ธัญวงศ์กองงานเย็บอวน2007,0002,8269973,82397-97
15วีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์5,82520,9228,4472,98111,428124-124
16ศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน174,64712,5745,0771,7916,868121-121
17สุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม1325,4202,1887722,960-4040
18บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน26,08218,9497,6502,70010,350175-175
19พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม2,17612,8775,1991,8357,034153-153
20นพดวงพร ไพบูรณ์ธนสารกองงานพับถุง78,8002,3649453361,28171-71
21ออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น2214,4301,7886312,419-1515
22ศุภกร ธัญวงศ์กองงานเย็บอวน30010,5004,2391,4965,73591-91
23วีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์4,50015,2466,1552,1728,327118-118
24ศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน237,42713,6315,5031,9427,445138-138
25สุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม994,5901,8536542,507-4040
26บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน17,63812,8105,1721,8256,997149-149
27คุณวิรัตน์ แปงสายกองงานกรอบรูป98,4602,9691,1984231,62182-82
28พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม2,67914,6905,9312,0938,024147-147
29นพดวงพร ไพบูรณธนสารกองงานพับถุง207,6006,2282,5148873,40187-87
30นางออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น1703,4001,3724841,856-1919
31นายศุภกร ธัญวงศ์กองงานเย็บอวน39813,9305,6241,9857,60992-92
32นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์6,05019,9658,0602,84510,905120-120
33คุณสุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม1014,7901,9336822,615-4040
34บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน17,90813,6515,5111,9457,456137-137
35คุณศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน299,28516,5976,7012,3659,066155-155
36พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม2,74214,9216,0241,8077,831147-147
37คุณวิรัตน์ แปงสายกองงานกรอบรูป6,6882,2158942681,162151-151
38นายนพดวงพร ไพบูรณธนสารกองงานพับถุง249,5006,2432,5207563,27694-94
39นางออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น6359,5003,8351,1504,985-1414
40นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์4,82917,3587,0082,1029,110114-114
41คุณศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน313,23217,0106,8682,0608,928149-149
42คุณสุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม1305,0002,0186052,623-4040
43บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน14,09215,7396,3541,9068,260124-124
44คุณวิรัตน์ แปงสายกองงานกรอบรูป12,4793,4901,4094221,831128-128
45พรเทพ พันธุ์กองงานเย็บร่ม3,41816,7686,7702,0318,801135-135
46นายนพดวงพร ไพบูรณธนสารกองงานพับถุง143,1004,9652,0046012,605158-158
47นางออรนุช สัตย์ซื่อกองงานปักดิ้น3183,1801,2833851,668-1313
48นายศุภกร ธัญวงศ์กองงานเย็บอวน60010,5004,2391,2715,51091-91
49นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์4,04214,9826,0481,8147,862108-108
50คุณศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน341,75519,4777,8642,35910,223143-143
51คุณสุรีพร แก้วเกิดกองงานปักเลื่อม1054,0101,6194852,104-4040
52บริษัท มายจักรยาน จำกัดกองงานจักรยาน8,6987,9653,2169644,180130-130
53นายนพดวงพร ไพบูรณธนสารกองงานพับถุง222,0005,2022,1006302,730150-150
54นายศุภกร ธัญวงศ์ กองงานเย็บอวน1,40014,0005,6521,6957,34793-93
55นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลกองงานพับแบงค์2,35410,3594,1821,2545,436101-101
56คุณศิริพร สาครเจริญกองงานเสื้อกันฝน358,12020,8148,4032,52110,924252-252
รวมทั้งสิ้น(56 แห่ง)584,804236,08376,566312,6495,5233385,861