Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางพิษณุโลก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช็ค--------
2นายปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช็ค--------
3นายปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช็ค--------
4นายปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช็ค--------
5นายปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช็ค--------
รวมทั้งสิ้น(5 แห่ง)-------