Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางลพบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ304,91618,2947,8212,34610,167181-181
2นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ4,4174,4171,8885662,45485-85
3นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์50,1248,9253,8151,1444,959198-198
4บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์150,06211,6014,9591,4876,446-1919
5นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,6504,2001,7955382,333-6262
6นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง5003,0001,2823841,66658-58
7นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์96,0953,9451,6865062,19214477221
8นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,52015,8356,7692,0308,799---
9นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษหรือกระสอบ17,2804,3201,8465542,40061-61
10หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์218,13016,5367,0692,1209,18936-36
11บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์29,3002,0518762631,13922-22
12-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,8008,2652,47910,744-1212
13-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,6503,9541,1865,14010-10
14-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-20,6904,9131,4746,387-66
15-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-10,3003,5221,0564,578-77
16-งานประดิษฐ์-70016649215-1818
17-ทำเบเกอรี่-377,31472,82321,84794,670-1515
18-ทำป๊อปคอร์น-86,3814,8641,4596,323-44
19-ทำปาท่องโก๋-50,69911,3913,41714,808-55
20-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-996,01978,51723,555102,072-2929
21-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-211,43827,4514,23531,68610-10
22-จำหน่ายเครื่องดื่ม-79,22415,8404,75220,592-66
23-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-96,9859,2232,76711,990-44
24-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน-4607823101-11
25-ฝึกวิชาชีพช่างไม้-5,2001,1113331,44444-44
26-ทำขนมไทย-209,88333,97810,19344,171-99
27นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ129,07819,6688,4082,52210,930179-179
28นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ1,3881,38859317877144-44
29นายพัฒนชั ศรีทองพันคอยล์48,4448,4833,6261,0884,714197-197
30บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์1,247,5883,6061,5414622,003-1919
31นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า9361,8728002401,040-6767
32นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง2001,20051315366658-58
33นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน1,00035,00014,9624,48819,450178-178
34นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์277,60011,1784,7781,4336,2119483177
35นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,44415,9786,8302,0498,879148-148
36นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษ9,7592,4391,0423121,35460-60
37หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์532,92229,51812,6193,78516,404107-107
38บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์127,0808,8953,8021,1404,94236-36
39-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,6808,2362,47010,706-1414
40-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,7903,9871,1965,18312-12
41-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-15,3903,6551,0964,751-66
42-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-8,9703,0679203,987-77
43-ทำขนมเบเกอรี่-356,64865,74819,72485,472-1212
44-ทำป๊อปคอร์น-87,3886,2911,8878,178-44
45-ทำขนมไทย-209,04631,9929,59741,589-99
46-ทำปาท่องโก๋-60,57710,2103,06313,273-55
47-ทำอาหารปรุง ญ.-907,63966,72120,01686,737-2424
48-ทำอาหารปรุง ช.-249,08133,99310,19844,19110-10
49-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-90,72615,6314,68920,320-55
50-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-105,98011,8123,54315,355-55
51-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-630134401742-2
52-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-82014042182-11
53-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-50,30010,7513,22513,976133-133
54-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-5,1001,0903271,41748-48
55นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซน์1,149344147441917-7
56นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ255,23915,3146,5461,9648,510168-168
57นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ3,3383,3381,4274281,85549-49
58นายพัฒนชั ศรีทองพันคอยล์87,70914,2136,0761,8227,898194-194
59บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์4,73814,3316,1261,8387,964-1515
60นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,6504,2001,7955382,333-5656
61นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4702,8201,2053611,56656-56
62นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน60021,0008,9772,69311,670187-187
63นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์127,7005,1322,1936582,8518277159
64นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,98723,1259,8862,96512,851186-186
65นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษ13,8693,4671,4824441,92654-54
66หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์630,95034,71814,8424,45219,294102-102
67บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์286,78020,0748,5812,57411,15536-36
68-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,8808,5212,55611,077-1515
69-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,5803,9371,1815,11812-12
70-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-12,1902,8958683,763-55
71-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-5,6701,9395812,520-55
72-ทำขนมเบเกอรี่-389,21968,52220,55689,078-1616
73-ทำป๊อปคอร์น-95,5276,3451,9038,248-44
74-ทำขนมไทย-211,96230,5639,16939,732-99
75-ทำปาท่องโก๋-57,88612,8343,85016,684-55
76-ทำอาหารปรุง ญ.-891,31250,52915,15865,687-2626
77-ทำอาหารปรุง ช.-265,49525,7467,72433,47010-10
78-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-80,14511,7833,53415,317-44
79-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-106,0205,5261,6587,184-88
80-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-1,380294883822-2
81-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-1,56026680346-11
82-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-6,7701,4474341,88151-51
83นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซน์21,6606,4982,7778333,61072-72
84นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ156,4569,3874,0131,2035,216191-191
85นางสาววรดาลักณ์ นภาการปักดิ้นเครื่องหมาย603,6001,5394612,000-1414
86นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ4,1204,1201,7615282,289116-116
87นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์71,53812,0575,1541,5466,700196-196
88นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า6752,7001,1543461,500-6060
89นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง3802,2809742921,266-5858
90นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725182-182
91นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์92,5003,7001,5814742,0558986175
92นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย1,3618,0843,4561,0364,492178-178
93บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์4,11211,1664,7731,4326,205-1616
94หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์553,51336,91315,7804,73420,514100-100
95บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์403,11028,21712,0633,61815,68137-37
96-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-33,8407,2332,4119,644-1515
97-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-17,6603,7741,2585,03210-10
98-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-18,3603,9241,3085,232-55
99-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-4,1408842651,149-55
100-ทำขนมเบเกอรี่-344,40154,92416,47771,401-1616
101-ทำป๊อปคอร์น-74,58117,6255,28722,912-44
102-ทำขนมไทย-195,59837,56511,26948,834-99
103-ทำปาท่องโก๋-48,6869,7362,92012,656-55
104-ทำอาหารปรุง ญ.-775,49428,2808,48436,764-2525
105-ทำอาหารปรุง ช.-256,44922,7826,83429,61610-10
106-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-116,68514,3714,31118,682-99
107-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-62,0956,4561,9378,393-44
108-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-2,7354671406072-2
109-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-98016750217-11
110-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-23,3003,9841,1955,179110-110
111-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-24,8404,2471,2745,52151-51
112-งานจำหน่ายอาหารพบญาติใกล้ชิด-537,62031,2579,37740,63455560
113นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ191,91011,5144,9221,4766,398177-177
114นางสาววรดาลักณ์ นภาการปักดิ้นเครื่องหมาย462,4601,0513151,36651722
115นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ3,3973,3971,4524351,88798-98
116นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์70,98415,5006,6261,9878,613194-194
117นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า6002,4001,0263071,333-6464
118นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง1701,02043613056652-52
119นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725195-195
120นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์124,2004,9682,1236372,7608587172
121นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย2,88516,7667,1672,1509,317168-168
122บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์3,341,4487,5573,2309694,199-1515
123หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์665,81242,99018,3785,51323,89198-98
124บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์376,92026,38411,2793,38314,66244-44
125-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,1607,5152,50510,020-1515
126-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-17,4703,7341,2444,97810-10
127-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-12,4602,6638873,550-55
128-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-4,8501,0363111,347-55
129-งานฝีมือประดิษฐ์-88020962271-1818
130-ทำขนมเบเกอรี่-367,36166,24419,87386,117-1616
131-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-208,39713,0593,91716,976-77
132-ทำขนมไทย-211,53733,80810,14243,950-99
133-ทำปาท่องโก๋-59,41913,7044,11117,815-55
134-ทำอาหารปรุง ญ.-853,27168,66120,59889,259-2323
135-ทำอาหารปรุง ช.-59,9436,6692,0008,66910-10
136-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-99,9959,5662,86912,435-99
137-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-81,94315,1444,54319,687-44
138-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-2,5254311295602-2
139-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-5208826114-11
140-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-1,20020561266110-110
141-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-11,0901,8965682,46451-51
142นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง2591,55466419986356-56
143นางสาววรดาลักณ์ นภาการปักดิ้นเครื่องหมาย533,1801,3594071,76651419
144นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725205-205
145นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์179,8367,2323,0919274,0188287169
146นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,2004,8002,0526152,667-7070
147นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์62,76511,1804,7791,4336,212185-185
148นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ295,60017,7367,5822,2749,856167-167
149นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย2,58215,1556,4781,9438,421174-174
150บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์6,256,68429,58412,6473,79416,441-1515
151หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์655,08843,11118,4305,52923,95993-93
152บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์581,56040,10717,1455,14322,28847-47
153-ทำเบเกอรี่-309,61151,37515,41266,787-1616
154-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-213,32824,2557,27631,531-77
155-ทำขนมไทย-194,10123,1646,94930,113-99
156-ทำปาท่องโก๋-48,08711,1903,35714,547-66
157-ทำอาหารปรุง ญ.-773,97655,00116,50071,501-2222
158-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-73,3302,6778033,480-99
159-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-64,31915,0514,51519,566-44
160-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-40628-11
161-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,2807,5412,2629,803-1515
162-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-18,1503,8791,1635,042-55
163-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-5,8801,7595272,286-55
164-งานฝีมือประดิษฐ์-21,3607,3142,1949,508-3232
165-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-2,1003591074662-2
166-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-17,5245,2441,5736,81756-56
167-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,6303,5541,0664,62010-10
168สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีผลิตหลักเขต7105,00011,6333,49015,1236-6
169นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725179-179
170นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า7503,0001,2823841,666-7171
171นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์41,5696,6752,8538563,709179-179
172นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ314,64518,8788,0702,42110,491203-203
173นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย2,42615,0376,4281,9288,356168-168
174บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์7,779,20824,88010,6363,19013,826-1414
175หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์1,656,54150,94021,7776,53328,310115-115
176หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์แกะลวดเย็บกระดาษ165,2471,65270621191735-35
177บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์-34,15414,6014,38018,98138-38
178นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซน์6,4581,9378282481,07625-25
179-ทำเบเกอรี่-300,24741,58712,47654,063-1515
180-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-208,76519,0185,70524,723-66
181-ทำขนมไทย-163,72328,3758,51236,887-88
182-ทำปาท่องโก๋-34,5303,4891,0464,535-55
183-ทำอาหารปรุง ญ.-783,68342,88412,86555,749-2222
184-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-50,6053,5571,0674,624-77
185-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-74,03912,0103,60315,613-44
186-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,16015,8654,75920,624-1515
187-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-12,0902,5847753,359-55
188-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-10,0903,0199053,924-66
189-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-1,200205612662-2
190-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-42,9007,3352,2009,535102-102
191-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-8,6961,8585572,41557-57
192-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-15,9803,4151,0244,4399-9
193นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง1711,02643813156963-63
194นางสาววรดาลักณ์ นภาการปักดิ้นเครื่องหมาย834,9802,1286382,76641519
195นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน60021,0008,9772,69311,670176-176
196นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์187,5137,5733,2379714,2088096176
197นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์65,3899,0963,8881,1665,054179-179
198นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ302,88018,1727,7682,33010,098212-212
199นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย2,77917,4657,4662,2399,705159-159
200บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์1,098,2802,6831,1473441,491-1313
201หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์446,58227,81711,8923,56715,459113-113
202หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์แกะลวดเย็บกระดาษ39,8223981705122132-32
203บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์158,68011,1454,7641,4296,19348-48
204-ทำเบเกอรี่-208,74447,22314,16761,390-1010
205-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-173,57629,8088,94238,750-66
206-ทำขนมไทย-111,68325,2087,56232,770-88
207-ทำปาท่องโก๋-22,6515,8241,7477,571-55
208-ทำอาหารปรุง ญ.-486,60266,21419,86486,078-2626
209-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-49,6469,2612,77812,039-66
210-งานตัดเย็บ-6,2602,8548563,710-55
211-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-30,12013,5914,07717,668-1515
212-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-15,2203,2539754,228-55
213-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-12,4203,7161,1154,831-77
214-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-9,4002,0096022,61163-63
215-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-15,6903,3531,0064,35910-10
216นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4002,4001,0263071,33361-61
217นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน49617,3607,4212,2269,647191-191
218นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์110,6004,4241,8915672,4588097177
219นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า6002,4001,0263071,333-7171
220นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์68,57210,1254,3281,2985,626184-184
221นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ238,76514,3256,1241,8377,961208-208
222นายศุภากร ธัญวงศ์ถักข่าย1,80013,7325,8701,7617,631169-169
223บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์3,070,0004,6051,9685902,558-1313
224หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์703,07850,26821,4896,44627,935117-117
225หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์แกะลวดเย็บกระดาษ57,7235772467432027-27
226บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์152,42010,6694,5611,3685,92946-46
227-ทำเบเกอรี่-224,90535,25910,57745,836-1212
228-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-207,89824,1017,23031,331-88
229-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-62,4039,2102,76311,973-66
230-งานตัดเย็บ-16,8404,3191,2955,614-55
231-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-30,4806,5151,9548,469-1414
232-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-10,3702,2166642,880-55
233-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-8,8502,6487943,442-77
234-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-20,4004,3601,3085,66851-51
235-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-13,7602,9418823,82311-11
236นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง3001,80076923099964-64
237นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์209,0008,3603,5731,0724,64578104182
238นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า9003,6001,5394612,000-7272
239นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์77,32712,5205,3521,6056,957172-172
240นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ276,09216,5657,0812,1249,205195-195
241นายศุภากร ธัญวงศ์ถักข่าย2,60217,2037,3542,2069,560171-171
242หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์807,12060,44725,8417,75233,593107-107
243บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์340,28223,81910,1823,05413,23648-48
244-ทำเบเกอรี่-239,80436,22110,86647,087-1313
245-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-213,12531,5269,45740,983-88
246-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-21,0501,2163641,580-44
247-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-59,0997,9632,38810,351-55
248-งานตัดเย็บ-13,8204,7261,4176,143-55
249-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-28,6806,1301,8397,969-1414
250-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-11,9702,5587673,325-55
251-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-13,8904,1561,2465,402-66
252-ทำกระดาษจดหมาย-3,2109602881,248-55
253-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-2,0153441034473-3
254-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-9,3001,9875962,58353-53
255-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-13,8502,9608883,84811-11
256-ผลิตหลักเขต9,800147,00014,5035,35019,85311-11
257นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง2601,56066620086664-64
258นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน60021,0008,9772,69311,670184-184
259นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์254,50010,1804,3511,3055,6568595180
260นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า7503,0001,2823841,666-6161
261นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์54,5769,2693,9621,1885,150175-175
262นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ208,06012,4835,3361,6016,937179-179
263นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซน์14,9484,4841,9175752,49230-30
264นายศุภากร ธัญวงศ์ถักข่าย2,27517,7957,6071,1718,778177-177
265หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์1,044,78126,68311,40734,22245,629111-111
266หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์แกะลวดเย็บกระดาษ45,6434561955825327-27
267บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์158,78011,1144,7511,4256,17647-47
268-ทำเบเกอรี่-271,70648,47114,54163,012-1010
269-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-264,27437,13811,14148,279-99
270-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-35,3562,3296983,027-55
271-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-70,0838,8152,64411,459-44
272-งานตัดเย็บ-17,3503,7081,1124,820-66
273-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-26,2805,6171,6857,302-1212
274-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-8,6001,8385512,389-55
275-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-8,6102,5767723,348-55
276-ทำกระดาษจดหมาย-7,7631,9915972,588-44
277-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-3,7406391918303-3
278-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-53,7009,1822,75411,93681-81
279-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-32,1405,4951,6487,14354-54
280-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-13,9702,9868953,88111-11
281นางสาววรดาลักณ์ นภาการปักดิ้นเครื่องหมาย424,1201,7615282,289-1616
282นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725176-176
283นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์127,5005,1002,1806542,8348193174
284นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า7503,0001,2823841,666-5454
285นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์61,26810,5644,5161,3545,870225-225
286นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ220,15413,2095,6461,6947,340175-175
287น.ส.กษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์19,8471,19050915266135-35
288นายศุภากร ธัญวงศ์ถักข่าย82711,4624,9001,4706,370241-241
289หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์672,47224,30010,3883,11613,504107-107
290บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์8,970627268803486-6
291-ทำเบเกอรี่-290,85555,76216,72872,490-1313
292-ทำป๊อปคอร์นและอาหารว่าง-272,72036,70911,01247,721-1010
293-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-63,1309,0812,72411,805-55
294-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-78,33210,2693,08013,349-44
295-งานตัดเย็บ-15,1903,2469744,220-66
296-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-26,5205,6681,7007,368-1212
297-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-13,7602,9418823,823-44
298-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-9,6902,8998693,768-66
299-งานฝีมือประดิษฐ์-4,1001,7525252,277-1111
300-ทำกระดาษจดหมาย-6,7201,7235172,240-33
301-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-5,4809372811,2183-3
302-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-8,9501,9135732,48650-50
303-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-14,2803,0529153,96711-11
รวมทั้งสิ้น(303 แห่ง)20,582,5883,079,630951,4354,031,06513,7343,11216,846