Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า38,3182,8171,2043611,56565-65
2นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบไฟแช็ค3,37550,62521,6426,49228,134440-440
3นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (2)1,91428,71012,2733,68215,955469-469
4นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (3)1,56523,47510,0353,01013,045510-510
5นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า9,2079,2073,9351,1805,115230-230
6นางสาววิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัยริบบิ้น44,1002,5551,0923271,419212-212
7นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้174,8806,1202,6167843,40074-74
8นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน5001,50064119283333-33
9ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าแดนชาย1,45484,73017,1715,15122,32214-14
10นางชุติมา อาสนะทองเย็บผ้า1,74814,8586,3511,9058,256-7575
11นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า1,9083,6381,5554662,021-7676
12เจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า7,55111,3262,6547963,450-99
13ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า4,05990,25031,0069,30140,307-1616
14ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด24010,1404,2961,2885,584-66
15ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมมวย72031,97512,1493,64415,793-55
16ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด9,428163,2408,7392,62111,360-99
17ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057490,61159,17017,75176,921-2323
18ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0412,310,32999,87129,961129,832-4949
19ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38658,81012,4543,73616,190-1111
20ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์20813,6983,6831,1054,788-55
21นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า23,4371,48163319082352-52
22นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค3,17047,55020,3276,09826,425450-450
23นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (2)1,42221,3309,1182,73511,853486-486
24นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (3)1,25018,7508,0152,40410,419509-509
25นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า7,5557,5553,2299684,197230-230
26นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัยริบบิ้น95,3005,0652,1656492,814212-212
27นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้53,7601,8818042411,04561-61
28นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน7752,3259932981,29138-38
29ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าแดนชาย1,21577,73012,2583,67715,93514-14
30นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,74811,8915,0831,5256,608-7373
31นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า1,9088,0303,4321,0294,461-7373
32นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก1,045,00027,00011,5423,46215,004-8080
33เจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า7,55110,0272,2946882,982-1010
34ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า4,05991,10033,83910,15143,990-2020
35ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด24028,53011,4213,42614,847-1919
36ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72026,9008,5192,55511,074-1919
37ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด9,428111,93812,4713,74116,212-2121
38ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057407,67857,55717,26774,824-2121
39ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0411,942,33891,53427,460118,994-2323
40ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38633,3974,8711,4616,332-1111
41ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38643,1404,8711,4616,332-1111
42ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์20820,3544,2061,2615,467-1111
43นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า23,4378,2003,5831,0754,65852-52
44นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค3,17036,51015,9544,78620,740442-442
45นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (2) 1,42219,5008,5212,55611,077500-500
46นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (3)1,25018,0007,8662,35910,225516-516
47นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า7,5551,4495,0251,5076,532275-275
48นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลับริบบิ้น95,3003,7801,6514952,146212-212
49นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้53,7601,44263018981951-51
50นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน7752,2809962981,29441-41
51ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าแดนชาย1,21569,71013,6164,08517,70112-12
52นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,74812,9285,6491,6947,343-6565
53นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า1,9087,0023,0599173,976-6565
54นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก1,045,00020,0008,7402,62211,362-8080
55เจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า7,5519,8802,6147843,398-99
56ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้า4,05988,77531,8729,56141,433-1616
57ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด24013,1905,4871,6467,133-1414
58ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72027,1508,0012,40010,401-66
59ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด9,428112,16112,4233,72716,150-99
60ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057562,37776,82023,04699,866-2323
61ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0412,223,418118,19235,457153,649-4949
62ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38637,1206,2421,8728,114-1111
63ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์20818,3305,2561,5766,832-55
64นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า65,3905,0062,1876562,84373-73
65นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค 2,5734,86216,8665,05921,925436-436
66นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (2)2,05030,75013,4374,03117,468519-519
67นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค (3)1,4002,1009,1772,75311,930521-521
68นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลหูรองเท้า6,8906,8903,0109033,913279-279
69นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย81,7004,2851,8725612,433212-212
70นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้-----37-37
71นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,8505,5502,4257273,15246-46
72นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,74810,2004,4571,3375,79464-64
73นางลักษณี ธาตุทองคำปักผ้า1,9089,1393,9931,1985,19165-65
74นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก1,045,00020,0008,7402,62211,36278-78
75ผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า1,05165,41011,5743,47215,04612-12
76เจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้าเจ้าพนักงาน7,5519,8802,5567663,322-88
77ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขัง4,05990,67532,7759,83242,607-1515
78ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด2408,8403,9211,1765,097-1414
79ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72028,3508,1192,43510,554-66
80ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสดฯ9,428104,2838,1722,45110,623-88
81ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057488,33087,44426,233113,677-2323
82ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0411,700,307112,88433,865146,749-5050
83ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า37,40030,4303,4851,0454,530-1313
84ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ20822,1415,9571,7877,744-55
85นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า50,4205,0212,2656792,94466-66
86นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,45936,88516,6444,99321,637418-418
87นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค (2)1,65024,75011,1683,35014,518517-517
88นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค (3)1,40021,0009,4762,84212,318534-534
89นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า12,77012,7705,7621,7287,490276-276
90นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัยริบบิ้น80,2004,2101,8995692,468212-212
91นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์93,8803,2851,4824441,92637-37
92นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน2,3757,1253,2159644,17946-46
93เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าแดนชาย86056,3257,3312,1999,53012-12
94นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,74811,7645,1401,5426,682-1919
95นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก1,045,00020,0008,7402,62211,362-1919
96เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าเจ้าพนักงาน7,5519,8732,6718013,472-77
97เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขัง4,05982,40030,6369,19139,827-1616
98เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด2409,9703,9281,1785,106-2222
99เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72010,07810,3353,10013,435-55
100เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสดฯ9,428140,35812,1513,64515,796-88
101เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057492,313114,83634,451149,287-2626
102เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0411,582,030101,70430,511132,215-4848
103เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38657,00012,7953,83816,633-1212
104เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บ20816,2363,6351,0904,725-55
105นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า85,0395,3222,4017203,12160-60
106นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,49437,41016,8815,06421,945409-409
107นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค (2)1,70025,50011,5063,45214,958533-533
108นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค (3)1,40021,0009,4762,84212,318514-514
109นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า11,30311,3035,1001,5306,630275-275
110นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย9,6005,1002,3016902,991212-212
111นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,8005,4002,4367313,16766-66
112เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าผู้ต้องขัง93155,9205,4081,6227,03063-63
113นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,44212,2575,3561,6066,96263-63
114นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า3,71814,3236,2591,8778,13679-79
115นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก560,60011,2124,8991,4696,36870-70
116เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าเจ้าพนักงาน7,55110,1052,4757423,217-77
117เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขัง4,05977,55023,8747,16231,036-2020
118เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด2409,8803,9581,1875,145-1919
119เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72025,1006,9982,0999,097-1919
120เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสดฯ9,428138,05613,1803,95417,134-2121
121เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057437,24678,95023,685102,635-2121
122เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0411,723,867109,34332,803142,146-2323
123เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38642,6106,9792,0939,072-1111
124เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บ45,34027,2919,0242,70711,731-1111
125นางสาวรุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า85,0395,0002,2566762,93259-59
126นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,49447,28021,3356,40027,735460-460
127นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค (2)1,70031,50014,2144,26418,478531-531
128นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุกรณ์ไฟแช็ค (3)1,40021,0009,4762,84212,318517-517
129นายนิธิรุจน์ เกียรติยศวรางกูลหูรองเท้า96,0004,3601,9675902,557212-212
130นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย96,0004,3601,9675902,557212-212
131นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้80,8402,8291,2763831,65953-53
132นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,8007,4253,3501,0054,35511-11
133เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้าผู้ต้องขัง93150,9203,0339093,94211-11
134นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,44210,3364,5161,3555,87162-62
135นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า3,7186,4942,8378513,68882-82
136นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือก-----70-70
137เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าเจ้าพนักงาน7,5518,5391,7315192,250-77
138เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขัง4,05978,50024,3257,29731,622-2020
139เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด2408,1303,1269384,064-1919
140เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย72014,3251,8805642,444-1919
141เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสดฯ9,428130,4056,4171,9258,342-2121
142เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่26,057376,64480,54824,164104,712-2121
143เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง104,0411,566,072108,11732,435140,552-2323
144เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า38645,8024,3751,3125,687-1111
145เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์20846,7599,6982,90912,607-1111
รวมทั้งสิ้น(145 แห่ง)20,061,7592,306,028691,7612,997,78915,2841,66116,945