Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห21545,31821,5266,45727,983289-289
2นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ56516,3607,7712,33110,102-6060
3นางวาทินี วิทย์นลากรณ์ปอกสายไฟ1,00015,0007,1252,1379,26229-29
4นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักเลื่อม805,6002,6607983,458-3535
5นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง38,0004,7222,2436722,915127-127
6นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห23850,08523,7907,13730,927289-289
7นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ54514,5846,9272,0789,005-6060
8นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง37,9994,1691,9805942,574126-126
9นางวาทินี วิทย์นลาภรณ์ปอกสายไฟ7508,1303,8611,1585,01930-30
10นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห24952,43724,9077,47232,379310-310
11นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง43,5605,6072,6637983,461145-145
12นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ54510,2754,8801,4646,344-7373
13นางปิ่นแก้ว แก้ประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ61315,7844,8631,4596,322-9797
14นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง50,0006,4152,6107943,404155-155
15นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห22747,75424,7507,46332,213330-330
16นางปิ่นแก้ว แก้ประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1,00826,66012,5173,79216,309-102102
17นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง60,0008,8604,0501,2555,305155-155
18นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห23749,83323,0807,07130,151300-300
19ธนาคารแลนด์แอนเฮาท์เย็บกระเป๋า3003,0001,2544221,676-77
20กองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยอัดก้อนเห็ดนางฟ้า5,0007,3341,8367092,54512-12
รวมทั้งสิ้น(20 แห่ง)397,927185,29356,061241,3542,2974342,731