Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์68,00034,00012,4743,82516,299205-205
2นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,8912,29510,18662-62
3นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห459,4503,0881,0204,10879-79
4นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห479,8703,5408614,401-6060
5นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด-----10-10
6นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์48,00024,0008,2322,55010,782202-202
7นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,7742,29510,06962-62
8นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3002,2955102,80579-79
9นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด206,0002,2005102,71010-10
10นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห479,8703,5408614,401-6060
11นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์50,00025,0007,8682,61010,478193-193
12นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,28010,7003,6421,0444,68662-62
13นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห326,7202,3045222,82679-79
14นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0902611,35111-11
15นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห357,3502,4805863,066-5050
16นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์52,00026,0007,9922,87110,863195-195
17นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,32010,8003,6601,0444,70462-62
18นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห326,7202,2865222,80879-79
19นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0902611,35111-11
20นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห459,4503,0258973,922-6060
21นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์25,00012,5004,2241,2805,504207-207
22นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,32010,8003,7441,0244,76862-62
23นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3002,2865122,79879-79
24นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,1102561,36611-11
25นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห387,9802,7128823,594-4444
26นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์75,00037,50014,8264,97819,804207-207
27นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,34010,8504,3821,3105,69262-62
28นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห367,5603,0087863,79479-79
29นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,2432621,50511-11
30นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห469,6604,2421,2245,466-6060
31นิรุจ ยังเจริญผลิตหลักเขตที่ดิน19,900298,50030,1788,90839,08618-18
32นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103001,3422621,60412-12
33นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์30,00015,0006,4594,97811,437210-210
34นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์30,00015,0006,4261,8908,316209-209
35นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,3422701,61210-10
36นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห408,4003,6851,0804,76579-79
37นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห367,4762,9488043,75279-79
38นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,3422681,61012-12
39นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห5411,3405,0471,2486,295-7070
40นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์27,30013,6504,2221,6085,830206-206
41นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์18,2009,1002,1361,0723,208208-208
42นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห377,6652,9488043,75279-79
43นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด206,0002,6188043,42212-12
44นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห316,5942,8846243,508-7070
รวมทั้งสิ้น(44 แห่ง)765,205201,82562,479264,3043,2534743,727