Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 15,49926,99811,493111,494129-129
2หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 27,15118,7788,00018,001-4141
3หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 33,2312,8191,11611,117180-180
4นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 117110,2404,33414,33566-66
5นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 218111,7905,00015,00170-70
6นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม8284,4741,90911,91049-49
7นายมนตรี แซ่ฉินพับถุง41,5502,077876187739-39
8นางปิยะนุช คมคายเย็บพลาสติก6,5789,1563,90513,90621-21
9นายนุวัตร ร่มเย็นเรียงผ้าหมุน 110,1685,0062,12312,12427-27
10นายเรืองศักดิ์ สิทธินันธนากรเรียงผ้าหมุน 245,38011,3454,83314,83421-21
11หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้4,77024,51910,393-10,393137-137
12หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 24,46011,5164,899-4,899-5151
13หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 367,36310,6504,516-4,516192-192
14นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 122011,3659,717-9,71777-77
15นายกันณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 245010,0704,26714,26868-68
16นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม6524,1871,786-1,78647-47
17นายเทวินทร์ ลิ่มเฉลิมวงศ์พับถุง81,1605,6812,42112,42253-53
18นายเรืองศักดิ์ สิทธินันธนากรเรียงผ้าหมุน 239,4009,8504,20114,20225-25
19หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 19,62032,56413,844-13,844141-141
20หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 210,37418,2247,788-7,788-4040
21หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 3200,03024,81910,607-10,607171-171
22นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 118610,5804,492-4,49265-65
23นายกันณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 217510,7504,575-4,57564-64
24นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม1,0745,2542,219-2,21946-46
25นายมนตรี แซ่ฉินพับถุง15,5101,086441-44133-33
26นางบุศรินทร์ ดวงรักษาซีนถุง3,72711,1274,750-4,75022-22
27นายเรืองศักดิ์ สิทธินันธนากรเรียงผ้าหมุน 234,1008,5253,632-3,63240-40
รวมทั้งสิ้น(27 แห่ง)313,450138,13713138,1501,7831321,915