Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดยโสธร
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชสานแห37029,59014,0554,21618,271216-216
2นาายศุภกร ธัญวงษ์ประกอบอวน65923,06510,9443,28614,230161-161
3นส.วิภัทรชดา ทอนโพธิ์แก้วพันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์296,42029,64214,0704,22318,293402-402
4นส.วิภัทรชดา ทอนโพธิ์แก้วพันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์143,57014,3576,8162,0458,861-108108
5เรือนจำจังหวัดยโสธรเบเกอรี่10,424312,73566,81020,04386,853372057
6เรือนจำจังหวัดยโสธรอาหารปรุง20,768623,06860,80018,24979,049152136
7เรือนจำจังหวัดยโสธรกาแฟ2,26956,7269,1802,75711,937-1010
8นายศุภกร ธัญวงศ์ประกอบอวน49817,4308,2722,48310,755160-160
9นางวิภัทรชดา ทอนโพธิ์แก้วพันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์431,55043,15520,4906,14926,639426-426
10นางวิภัทรชดา ทอนโพธิ์แก้วพันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์91,2409,1244,3301,3005,630-4444
11นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชสานแห786,3102,9908993,88988-88
12เรือนจำจังหวัดยโสธรกาแฟ1,17129,2867,2602,1799,4392810
13เรือนจำจังหวัดยโสธรอาหารปรุง18,480554,41468,09620,43188,527281240
14เรือนจำจังหวัดยโสธรเบเกอรี่28,633286,33561,28118,38479,665452570
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)2,035,237355,394106,644462,0381,5802481,828