Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน32011,2004,7601,4286,188289-289
2หจก.ไพบูลย์ กรุ๊ปถักอวน1,40016,8007,1762,1409,316365-365
3นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม35515,3806,5741,9728,546-6161
4หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน1,20014,40012,3121,84614,158298-298
5นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม14018,0608,1262,44410,570-9090
6หจก.ไพบูลย์ กรุ๊ปถักอวน55019,5008,7902,62511,415353-353
7หจก.ไพบูลย์ กรุ๊ปถักอวน65033,16015,7504,72020,470379-379
รวมทั้งสิ้น(7 แห่ง)128,50063,48817,17580,6631,6841511,835