Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางสาวชัชฎา สกุลเตชวงษ์รักษาประกอบขั้วไฟฟ้า8793,0761,4614381,89937-37
2นายศุภชัย อำนวยชัยกิจกุลบรรจุกลอนประตูใส่กล่อง32411,3405,3865,38610,772101-101
3บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด คัดแยกสิ่งของ157,52523,2996,98930,28810-10
4บริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซูริมิ จำกัด คัดแยกส่ิงของ127,95012,2263,66715,8935-5
5นางสาวชัชฎา สกุลเตชวงษ์รักษาประกอบขั้วไฟฟ้า5341,8697942381,03230-30
6นายศุภชัย อำนวยชัยกิจกุลบรรจุกลอนประตูใส่กล่อง37813,2305,6221,6867,30897-97
7นายสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ41,1004,9322,0966282,724126-126
8นางวัชรา ศรีทองเอี่ยมพับถุงกระดาษ88,20013,2305,6221,6867,308122-122
9นายอนุวัฒน์ กันสุธาเย็บรองเท้า3,73610,6474,5251,3575,882175-175
10นางจรัสลักษณ์ ยีสิสประกอบไม้แขวนผ้า2,33711,6854,9661,4896,455121-121
11นางสาววิไลพร ศิริมหากุลพับถุงกระดาษ104,76412,2395,2011,5606,761-160160
12นายสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ45,0505,4062,5677703,337123-123
13นางวัชรา ศรีทองเอี่ยมพับถุงกระดาษ61,2009,1804,3601,3085,668121-121
14นายอนุวัฒน์ กันสุธาเย็บรองเท้า5,02314,3156,7992,0398,838205-205
15นางจรัสลักษณ์ ยีลิสประกอบไม้แขวนผ้า3,77218,8608,9582,68711,645127-127
16นางวิไลพร ศิริมหากุลพับถุงกระดาษ116,00613,9206,6121,9838,595-162162
17นางสาวธัญดา เรืองเพ็ชรเย็บกระเป๋า3351,172556167723-1010
รวมทั้งสิ้น(17 แห่ง)230,576101,05034,078135,1281,4003321,732