Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย1003,0001,2753821,657-1616
2บพิธ ดิษฐอำไพงานพานพุ่มผ้า353,5001,4874461,933-3535
3บพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเหลื่อม1152,3801,0113031,314-2323
4วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น43,8002,1501,8272742,101-3939
5นภัค สิทธิธรรมงานเย็บผ้า19839616850218-198198
6นภัค สิทธิธรรมถักหมวก57855726109835-5757
7สุชน ทิพทิพากรพับถุง153,10013,4405,7121,7137,425324-324
8ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุง4755,7002,4227263,148144-144
9สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง1,8808,4603,5951,0784,67374-74
10อนัตต์ศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงกุ้ง30012,0005,1001,5306,630253-253
11มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง118,6503,3291,4144241,838222-222
12ญานเดชฟองน้ำ4262,1309052711,176180-180
13เอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า8,6006,8802,9248773,801190-190
14ศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห295,2922,2496742,923236-236
15นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า136015245197-1010
16นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเลื่อม1301,9508282481,076-2222
17วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น135,6362,9441,2513751,626-3333
18นภัค สิทธิธรรมเย็บผ้า215860365109474-1414
19นภัค สิทธิธรรมถักเสื้อ47170630090390-1010
20นภัค สิทธิธรรมถักหมวก3958524874322-3939
21สุชน ทิพทิพากรพับถุง173,50014,8446,3081,8928,200341-341
22ะีรพัฒน์ เหล้่กิตติชัยเย็บถุงพลาสติก7008,4003,5701,0714,641139-139
23สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเ่ข่ง1,6207,2903,0989294,02768-68
24อนันต์ศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก30012,0005,1001,5306,630247-247
25มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง10,1003,0301,2873861,673112-112
26ญานเดช ฟองน้ำ3021,510641189830170-170
27จ่าสิบเอกปพันพล เกียติยศวรางกูรหูรองเท้า5,7704,6161,9615882,549112-112
28ศุภณัฐ รัตนมณีรัศมีเกษรดอกไม้519,0007,4903,1799534,132286-286
29ศภุบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห407,2003,0609183,978238-238
30นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย482,1601,0803231,403-1414
31นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่ม132,2609043031,207-2929
32วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น170,3802,7001,0803241,404-3838
33นางนภัค สิทธิธรรมเย็บจักร1392098325108-44
34นภัค สิทธิธรรมถักเสื้อ1592399528123-77
35นางนภัค สิทธิธรรมถักหมวก5165661985-1111
36สสุชน ทิพทิพากรพับถุง187,15016,3246,5291,9588,487377-377
37สุชน ทิพทิพากรพับถุง20,6001,545618185803180-180
38นายประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้จันทร์57,5002,8751,1503451,495108-108
39ชามา เล็กผลาไส้เทียน400,0007,0002,8001,0503,850284-284
40ธีรวัฒน์ เหลากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก7509,0003,6001,0804,680127-127
41สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง2,36610,6474,2581,2775,53569-69
42มนู วิศาวนิตย์ตัดยาง139,0003,5061,4024201,822114-114
43อนันตศักดิ์ อินทรเพ็ญซ่อนถุงกุ้ง2186,4002,5607683,328218-218
44ญาณเดชฟองน้ำ1072,5651,0263071,333107-107
45จ่าสิบเอกปพันพลหูรองเท้า1143,3921,3564061,762114-114
46ศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห344,9501,9807422,722135-135
47นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย772,3109242771,201-1717
48บพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า222,6801,0723211,393-2929
49นภัค สิทธิธรรมจักร14844617853231-33
50นภัค สิทธิธรรมถักเสื้อ37356022367290-77
51สุชน ทิพทิพากรพับถุงกระดาษ163,80013,9145,5651,6697,234340-340
52นายสุชน ทิพทิพากรพับถุง106,4007,9803,1929574,149165-165
53ประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้จันทร์80,0004,0001,6004802,080108-108
54ชามา เล็กผลาไส้เทียน400,0007,0002,8008403,640257-257
55ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุง7509,0003,6001,3504,950108-108
56สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง1,6807,5603,0249073,931108-108
57มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง152,0003,6501,4604381,898115-115
58ิอนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก1606,4002,5607683,328115-115
59ณานเดช ฟองน้ำ3236461939028390-90
60จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า2,5602,0488192451,064115-115
61ศภุคบงกช สุทธาพัฬน์ธานนท์ถักแห274,8601,0332171,250217-217
62นางธนาภา อุ่นวงษ์เย็บผ้าวน7003,5001,4002101,610-7878
63นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า121,800720216936-1717
64นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์312,9006,1232,4497343,183-3232
65สุชน ทิพทิพากรพับถุง ป.แสงทอง343,25028,82411,5293,45814,987286-286
66ประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้จันทน์50,0002,5001,0003001,300102-102
67นางชามา เล็กผลาไส้เทียน608,00010,0004,0001,2005,200241-241
68นายธีรพัฒน์ ้หล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก6257,5003,0009003,90098-98
69นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง1,7908,0553,2229664,18873-73
70นายมนู วิศาลนิตย์ตัดยาง132,8003,2981,3193951,714114-114
71นายอนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก1606,4002,5607683,328165-165
72นายญานเดช งามวัฒนะฟองน้ำ2541,27050815266069-69
73นายศุภณัฐฐ์ รัตนมณีรัศมีบรรจุเทียน2754,1251,6504952,14550-50
74จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรถักแห264,7701,9085722,480225-225
75นางธนาภา อุ่นวงษ์เย็บผ้าวน2501,250500150650-7878
76วิภารัต์ สร้อยสวัสดิ์โบว์634,0002,9561,1823541,536-3232
77สุชน ทิพทิพากรพับถุง200,85020,0858,0342,41010,444180-180
78สุชน ทิพทิพากรพับถุง163,50016,3506,5401,9628,502356-356
79ประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้จันทน์50,0003,5001,4004201,820108-108
80ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุง5668,5003,4001,0204,42089-89
81สมศักดิ์ ปิวาวั?นาพานิชเข่ง1,5507,7503,1001,1624,262113-113
82มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง93,6002,8081,1233361,459107-107
83ญานเดช ฟองน้ำ2642,6401,0563161,37290-90
84ศภุคบงกช สุทธาพัฒฯน์ธานนท์ถักแห193,4201,3684101,778219-219
85นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์83,7003,4931,3974191,816-3939
86นางสุชน ทิพทิพากรพับถุงป.แสงทอง113,80011,3804,5521,3655,917377-377
87นายสุชน ทิพทิพากรพับถุงกระดาษ34,5006,8502,7408223,562190-190
88นายศภนัฐ รัตนมณีรัศมีไส้เทียน138,0002,3809523571,309220-220
89นายธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก80012,0004,8001,4406,24082-82
90นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง1,8009,0003,6001,0804,680107-107
91นายมนู วิศาลนิตย์ตัดยาง34,5001,035414124538121-121
92นายญานเดชฟองนำ้2132,1308522551,10796-96
93นางศภุคยงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห162,8801,1523451,497206-206
94จสอ.ปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า3,2202,5761,0943281,422120-120
95นางธนาภา อุ่นวงศ์เย็บผ้าวน9754,8751,9505852,535-4646
96นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า101,500600180780-2323
97วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์53,8002,8151,1263371,463-3939
98จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกุรหูรองเท้า83066426579344-2929
99นายสุชน ทิพทิพากรพับถุงป แสงทอง173,20017,3206,9282,0789,006185-185
100นายสุชน ทิพทิพากรพับถุงกระดาษ65,7006,5702,6287883,416185-185
101นายประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้จันทน์14,000980392117509101-101
102นายศุภนัฐ รัตนมณีรัศมีไส้เทียน300,0006,0002,4007203,120215-215
103ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก5758,6253,4501,0354,48577-77
104สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง2,00010,0004,0001,2005,20098-98
105นายอนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก1608,0003,2009604,160197-197
106นาญานเดชฟองน้ำ2442,4409762921,26880-80
107จ่าสิบเอกปพันพล เกียนติยศวรางกูรหูรองเท้า14,7509,4404,7201,4166,136130-130
108นางศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห183,2401,2963881,684206-206
รวมทั้งสิ้น(108 แห่ง)585,905239,44572,109311,55412,5851,06813,653