Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า-13,470----126126
2คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร3,1904,785---183-183
3คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง10,30015,450---269-269
4คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร5,6108,4153,5361,0754,611176-176
5คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง-----246-246
6คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า------128128
7คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า--------
8คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร5,6108,415---229-229
9คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า65631,100----129129
10คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร6,62013,100---263-263
11สนง.ที่ดินอุตรดิตถ์หลักเขตที่ดิน3,4005,100---10-10
12คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง6,2008,060---254-254
13คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า48016,320----148148
14คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร6,10512,120---295-295
15คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง7,4009,620---251-251
16คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า1,02019,834----142142
17คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า41310,546----142142
18คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง10,40013,5205,6861,7227,408247-247
19คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร7,43614,3365,9101,8307,740331-331
20คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง-----256-256
21คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร-----342-342
22คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง11,80015,340---252-252
23คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า------165165
24คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร9,61033,425---325-325
25คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง-----265-265
26คุณอรุณี อภิวงค์ปักผ้า2,94529,542----7373
27คุณกาญจนา ธรรมพิชัยปักผ้า46817,260----7272
28คุณณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร-----326-326
29สนง.ที่ดินอุตรดิตถ์หลักเขตที่ดิน7,500112,50021,2416,36227,60311-11
30ธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง-----230-230
31อรุณี อภิวงค์ปักผ้า------3535
32กาญจณา ธรรมภิชัยปักผ้า------3636
33ณัฏฐนิชชา ชื่นชมไม้กวาดแบบไม่เย็บจักร11,97323,946---291-291
รวมทั้งสิ้น(33 แห่ง)436,20436,37310,98947,3625,0521,1966,248