Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-4,9501,8815642,44512637163
2นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห274,1851,5904772,067101-101
3นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-3,2051,2173651,582121325
4นายศุภกร ธัญวงศ์อวน1204,2001,5964632,059125-125
5นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-7,7902,9608883,8487844122
6นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2007,7002,9268773,803103-103
7นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-8,0033,0419123,9537748125
8นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1896,6152,5137543,26794-94
9นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห243,6451,3854151,80092-92
10นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-2,7641,0503151,365284573
11นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-6,2342,3687103,0786046106
12นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2007,0002,6607983,45874-74
13นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห365,4302,0636192,68263-63
14นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-2,7031,0273081,335161329
15นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2007,0002,6607983,45874-74
16นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห-5,1601,9602582,21861-61
17นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-6,7152,5117653,276161531
18นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-14,2275,4061,6217,0274956105
19นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห375,5952,1266372,76398-98
20นางสมพร คนึงคิริดอกไม้ประดิษฐ์-9,7583,7081,1124,8209658154
21นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห355,3702,0408052,845104-104
22นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2107,3502,7931,1023,89588-88
23นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม-99637814952720-20
24นางตวงรัตน์ ธนพงษ์ศรียาแกะลำใย3335,6612,1518493,000104-104
25นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห314,6951,7845352,319134-134
26นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1404,9001,8625582,420151-151
27นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห314,6951,7845352,319136-136
28นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2508,7503,3259974,32291-91
29นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม308453219641723-23
30นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห324,8901,8585572,415132-132
31นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2007,0002,6603993,05998-98
32นางอรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม491,1124226348523-23
33นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห385,6552,1486442,792136-136
34ศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน30010,5003,9901,1975,187105-105
35นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม478653289842626-26
รวมทั้งสิ้น(35 แห่ง)196,16374,49222,24096,7322,8143753,189