Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ทำงานก่อสร้าง1139,50066,24719,87486,12135-35
2นางอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้าอรุณีย์483,7601,7825322,314-4848
3คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 15,00022,50010,6853,19813,88350-50
4คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 6,2509,3754,4491,3315,78045-45
5นางอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้าอรุณีย์602,4001,1343411,475-3030
6คุณยุพิน จันจ่อปักผ้า5900376108484-1515
7คุณยุพิน จันจ่อปักผ้า1300118-118-1515
8ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ก่อสร้าง1111,29558,37317,51475,88732-32
9คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 7,17010,7555,0861,5256,61168-68
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ก่อสร้างอาคารภายในเรือนจำ165,75031,2229,35940,58134-34
11ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์23,0007832351,0186-6
12คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 8,05012,0755,7331,7157,44875-75
13ภาคเอกชน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเย็บหน้ากากอนามัย4,12541,25314,6604,70119,36118-18
14ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์19,1002,3687053,07312-12
15นางอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้า921,8408732571,130-3434
16ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์37,1001,8275642,39179-79
17ประชาชนจำหน่ายสินค้าหน้าเรือนจำ117,5003,3179954,31279-79
18ประชาชนปักผ้า12,2909752891,264-88
19ประชาชนหน้ากากอนามัย5,01050,10019,0375,71024,74718-18
20ประชาชนหน้ากากอนามัย2002,0089522861,23813-13
21ประชาชน้ตุ๊กกา พวงกุญแจ14,625604355959-11
22ประชาชนสัตว์เลี้ยง210,8051,7965382,3345-5
23สำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำหลักเขต646,4002,1216312,75213-13
24คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 120,3259,6162,89612,51279-79
25ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ก่อสร้างอาคารโรงงาน1130,12361,80818,54280,35030-30
26ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์57,1401,8655602,42579-79
27สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ้างทำหลักเขต70010,5003,4891,0474,53613-13
28สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับจ้างผลิตหลักเขต7507,5002,4897463,23513-13
29คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 13,27019,9059,4272,82912,25691-91
30ประชาชนจำหน่ายสินค้าหน้าเรือนจำ19,0001,7105112,22143-43
31ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์114,4703,7621,1334,89543-43
32ประชาชนรับจ้างแกะสลักไม้110,0004,2631,2755,53818-18
33ประชาชนรับจ้างเย็บหน้ากากอนามัย16,3002,3937123,105-1616
34ประชาชนรับจ้างเย็บหน้ากากอนามัย11,5407312911,022-1919
35หจก.พงษ์สวัสดิ์พานิชย์ 2524ทำงานก่อสร้าง1457,860304,43443,475347,90921-21
36ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์15,5001,9682802,24819-19
37คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 19,6756,4119017,31219-19
38คุณอุบลลักษณ์ กุณาปักผ้า15,7102,7593943,153-1818
39คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 17,4104,9277035,63083-83
รวมทั้งสิ้น(39 แห่ง)1,257,589656,570147,058803,6281,1332041,337