Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอภูเขียว
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว2,38011,9525,6061,6867,29284-84
2บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้283,40010,6485,0141,5076,52178-78
3บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้283,40010,6485,0141,5076,52178-78
4บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม6615,7807,4312,2359,666114-114
5บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดต้นโพธิ์กะไหล่2,20011,2005,2941,5856,87938-38
6นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,23116,9247,9562,39610,352143-143
7นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลถักอวน4,23116,9247,9562,39610,352143-143
8บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้163,1009,8664,6051,3895,994110-110
9บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม6415,3607,2412,1689,409100-100
10บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่4006,0002,8358423,67732-32
11บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลับพัด แมงดาพัด1,28012,3305,8201,7417,561-8383
12นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอานรุม2,10014,6006,8622,0678,929146-146
13บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว1,5408,8864,1651,2525,41785-85
14บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว5,66027,10812,8373,85016,68777-77
15บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้475,53828,83813,6444,08717,731101-101
16บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม14133,84016,0034,80320,806117-117
17บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่1,10017,7608,4132,51910,93236-36
18บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลีบพัด แมงดาพัด1,32036,27117,2055,15722,362-9595
19นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม3,69714,7886,9292,0959,024151-151
20บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลับพัด แมงดาพัด50710,6084,9841,5066,490-6868
21บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว1,0305,2682,4457333,17892-92
22บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม5012,0005,6201,7007,320117-117
23บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้163,9569,4934,4601,3355,795132-132
24นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม1,7807,1203,2861,0024,288161-161
25บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้132,5126,0862,8608563,71693-93
26บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลับพัด แมงดาพัด56915,8407,5482,2729,820-8484
27นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม3,28913,1566,1391,8658,004165-165
28บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม409,6004,5011,3535,854127-127
29บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว2,01010,5124,9461,4756,42188-88
30บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่8006,0002,8338333,66635-35
31บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบดอกไม้106,0006,8303,1999574,15684-84
32บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำดอกบัว4,16019,9269,4312,82112,25270-70
33บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดทำโพธิ์กะไหล่3,10020,4009,6792,88812,56739-39
34บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดพานพุ่ม13231,68015,0094,50619,515121-121
35บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดบายศรี กลับพัด แมงดาพัด2,18340,88619,3915,81625,207-9898
36นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลอวนรุม2,90911,6365,4581,6427,100153-153
รวมทั้งสิ้น(36 แห่ง)556,764262,61978,842341,4613,1104283,538