Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทซิกม่าเอ็นเตอร์ไพรส์ติดตั้งกล้องวงจรปิดขุดฝังเสาตอม่อ33,75016,0314,80920,84010-10
2มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยของรัฐปรับภูมิทัศน์รอบหอพัก48,00022,8006,84029,64010-10
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)81,75038,83111,64950,48020-20