Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายดวงเดช ศรียะงานสานตะกร้างานสานตะกร้า34,20015,3904,61720,00761-61
2นางสาวพิมพร สีนวนใหญ่เย็บผ้าพื้นเมืองเย็บผ้าพื้นเมือง76,73434,53010,35944,889116-116
3นางสาวพิมพร สีนวนใหญ่ปักลายผ้าพื้นเมืองปักลายผ้าพื้นเมือง70,78831,8559,55641,411224-224
4หจก.ซี เจ อินดัสทรีเย็บผ้าวอร์มกีฬาเย็บผ้าวอร์มกีฬา94,45842,50612,75255,25887-87
รวมทั้งสิ้น(4 แห่ง)276,180124,28137,284161,565488-488