Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนยางรับจ้างตัดแต่งชิ้นส่วนยาง9,1678,6511,2389,889-66
2บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนยางรับจ้างตัดแต่งชิ้นส่วนยาง8,8934,0021,2015,203-66
3บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนยางรับจ้างตัดแต่งชิ้นส่วนยาง10,4356,5741,4097,983-66
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)28,49519,2273,84823,075-1818