Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทวาวาแพ็คจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เย็บถุงพลาสติก167,52557,50017,26174,76126-26
2บริษัทวาวาแพ็คโรงงานเย็บกระสอบเย็บกระสอบ/ถุง166,08061,90118,57280,47320-20
3บริษัทวาวาแพ็คโรงงานเย็บกระสอบเย็บกระสอบ/ถุง163,20067,67420,30687,98022-22
4นางปิ่นชญา ปิ่นเมืองไร่อ้อยรับจ้างตัดอ้อย22,5009,7202,91612,63610-10
5บริษัทวาวาแพ็คโรงงานเย็บกระสอบตัดเย็บกระสอบ/ถุงพลาสติก163,52095,52720,470115,99722-22
6บริษัทวาวาแพ็คโรงงานเย็บกระสอบตัดเย็บกระสอบ/ถุงพลาสติก163,52067,88120,36588,24622-22
7บริษัทธนธารคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตบล็อคคอนกรีต22,4009,2402,79012,03010-10
8นางปัญชยา ผึ้งเมิองไร่มันสำปะหลังปลูก/เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง25,00010,4403,15013,59010-10
9บริษัทวาวาแพ็ค จำกัดบริษัทรับจ้างเย็บกระสอบตัดเย็บกระสอบ/กระเป๋าชอปปิ้ง159,68071,46121,49492,95520-20
10บริษัทธนธารคอนกรีตบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างผลิตอิฐบล็อค72,00032,3289,75142,07910-10
รวมทั้งสิ้น(10 แห่ง)1,125,425483,672137,075620,747172-172