Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,340310-31014-14
2บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,650310-31015-15
3บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,340310-31014-14
4ผู้ประกอบการค้าผลไม้ (ล้ง)ประกอบการค้าผลไม้ (ล้ง)คัดแยกมังคุด21,000300-30070-70
5บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,340310-31014-14
6บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้8,060---26-26
7บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้9,300---30-30
8บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้12,400---40-40
9บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้8,060---26-26
10บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้5,270---17-17
11บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,650---15-15
12บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,650---15-15
13บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,650---15-15
14บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัดโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและส่งจำหน่ายให้แก่โครงการก่อสร้างในภาคใต้4,650---17-17
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)100,3601,540-1,540328-328