Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางนครสวรรค์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ ,ช่างเชื่อม ,ช่างไฟฟ้า148,50065,77519,72585,50020-20
2บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง/ช่างยนต์59,70026,8658,05934,92411-11
3บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง/ช่างยนต์63,00026,9208,07634,99610-10
4บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์65,40029,4308,82938,25910-10
5บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์59,10025,2957,58832,88315-15
6บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์113,40066,99014,35581,34515-15
7บริษัท​ อุตสาหกรรม​วุ้นเส้น​ธนะวิเชียร​ จำกัดผลิตวุ้นเส้น​ช่างยนต์​, ช่างก่อสร้าง​102,90044,11513,23457,34915-15
8บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์102,90044,11513,23457,34916-16
9บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์93,60041,28012,38453,66417-17
10บริษัท​ อุตสาหกรรม​วุ้นเส้น​ธนะวิเชียร​ จำกัดผลิตวุ้นเส้น​ช่างยนต์​, ช่างก่อสร้าง​117,00051,39515,41766,81222-22
11บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์111,00051,24715,37466,62116-16
12บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ ,ช่างเชื่อม142,20064,15519,24683,40120-20
13บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ ,ช่างเชื่อม ,ช่างเย็บผ้า141,00059,18017,75476,93420-20
14บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ ,ช่างเชื่อม , ช่างไฟฟ้า , ช่างเย็บจักร149,40064,28119,28283,56320-20
15บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร จำกัดผลิตวุ้นเส้นช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ ,ช่างเชื่อม , ช่างไฟฟ้า , ช่างเย็บจักร155,40067,83020,34988,17920-20
รวมทั้งสิ้น(15 แห่ง)1,624,500728,873212,906941,779247-247