Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางพิษณุโลก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1----------
2บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคาร Super Max218,29597,23229,167126,39949-49
3----------
4บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคาร Super Max207,90091,80227,541119,34338-38
5บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max207,900129,56027,756157,31637-37
6บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max207,900129,50027,756157,25637-37
7บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max244,912109,19032,755141,94540-40
8บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max212,94094,81528,444123,25940-40
9บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max196,87587,55526,274113,82940-40
10บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max101,11547,87414,40562,27919-19
11บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max108,99050,76015,22565,98519-19
12บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max101,11547,87414,40562,27919-19
13บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคาร Super Max170,41580,59524,277104,87239-39
14บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง Super Max170,41580,59524,277104,87222-22
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)2,148,7721,047,352292,2821,339,634399-399