Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำกลางยะลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรกรรณ กรุ๊ป ,ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่งก่อสร้างก่อสร้าง48,04848,048-48,04813-13
รวมทั้งสิ้น(1 แห่ง)48,04848,048-48,04813-13