Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์แรงงาน39,3758,3772,51310,8905-5
2บริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์แรงงาน37,8008,0382,41110,4495-5
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)77,17516,4154,92421,33910-10