Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดน่าน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ จำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์27,60011,2203,36014,5806-6
2บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์และแรงงานทั่วไป42,75018,9055,61224,5179-9
3ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งนฤทธิ์รับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง178,50082,16124,660106,82120-20
4บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์และแรงงานทั่วไป43,25019,1185,66424,7829-9
5นายอภัย ปรือทองรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง4,7251,8904562,3465-5
6ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยชนะก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง26,77511,3103,34414,65411-11
7ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ์รับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง98,10044,52813,32057,84820-20
8บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์และแรงงานทั่วไป44,75019,8095,90025,7098-8
9นายอภัย ปรือทองรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง42,52518,7655,62424,3895-5
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยชนะก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง52,60523,7607,09530,85510-10
11ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยศินิโยธารับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง20,4758,7002,60411,3046-6
12บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์และแรงงานทั่วไป35,00015,1834,51519,6987-7
13ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยชนะก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง37,80016,4434,89621,3397-7
14นายอภัย ปรือทองรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง37,80016,5154,93221,4475-5
15บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์34,50014,9584,41019,3686-6
16ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยชนะก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง12,6005,4451,5727,0175-5
17บุญธรรมก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง8,8203,7801,1314,9117-7
18นายอภัย ปรือทองรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง44,10019,5365,76025,2967-7
19นายอภัย ปรือทองรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง23,62510,2153,00013,2155-5
20บุญธรรมก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง89,77540,57212,18352,75513-13
21คุณกัมปนาท ก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง66,78030,6689,17039,83821-21
22บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์25,00010,4493,09013,5396-6
23บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ กำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์26,50011,4483,39914,8476-6
24คุณกัมปนาท ก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง142,38065,49319,56485,05721-21
25บุญธรรมก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างช่างก่อสร้าง91,35041,30812,31453,62212-12
รวมทั้งสิ้น(25 แห่ง)1,258,085562,179167,575729,754237-237