Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดน่าน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ จำกัดธุรกิจยนต์เคาะพ่นสีรถยนต์27,60011,2203,36014,5806-6
รวมทั้งสิ้น(1 แห่ง)27,60011,2203,36014,5806-6