Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก. เพชรรวมสาส์นโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดงานรับจ้างสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ41,50820,7543,11323,86723-23
รวมทั้งสิ้น(1 แห่ง)41,50820,7543,11323,86723-23