Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน42,50015,7204,71220,43210-10
2บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน42,50015,7204,71220,43210-10
3บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน42,50015,7204,71220,43210-10
4บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน42,50015,7204,71220,43210-10
5บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน29,70015,2223,24018,4628-8
6บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน30,0009,5462,86212,4088-8
7บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน60,90022,9626,91229,87412-12
8บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน63,30024,1087,20031,30815-15
9บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน45,60018,3045,45423,7588-8
10บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน43,80017,3915,18422,5758-8
11บริษัท สินแร่สาคร จำกัดนำเข้าและแยกแร่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศตัดไม้ผลิตเชื้อเพลิง และงานทั่วไปภายในโรงงาน33,60013,5114,01817,5295-5
รวมทั้งสิ้น(11 แห่ง)476,900183,92453,718237,642104-104