Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตประกอบรถเกี่ยวนวดข้าวช่างเชื่อม23,62510,0403,01213,0524-4
รวมทั้งสิ้น(1 แห่ง)23,62510,0403,01213,0524-4