Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด คัดแยกสิ่งของคัดแยกสิ่งของ57,64823,2996,98930,28810-10
2บริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซูริมิ จำกัดโรงงานคัดแยกสิ่งของ27,95012,2263,63715,8635-5
3บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด คัดแยกสิ่งของคัดแยกสิ่งของ55,25024,6537,39632,04910-10
4บริษัท อนุสรณ์มหาชัย จำกัดคัดแยกสิ่งของคัดแยกสิ่งของ88,72539,78411,93551,71917-17
รวมทั้งสิ้น(4 แห่ง)229,57399,96229,957129,91942-42