Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1น้องครีมเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์การประกอบชิ้นงานไม้28,40012,2803,68415,9647-7
2แสงเพชรหล่อเสาโรงงานเทหล่อเสา การหล่อเสาปูน หล่อท่อปูน35,60014,6144,38418,9988-8
3หจก.กิตติชัย วัสดุภัณฑ์ทำอิฐบ็อกผสมหินอัดอิฐบ็อก22,0988,5382,56111,0996-6
4น้องครีมเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์การประกอบชิ้นงานไม้32,80014,2604,27818,5388-8
5น้องครีมเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์การประกอบชิ้นงานไม้27,60011,9203,57615,4968-8
6หจก.กิตติชัย วัสดุภัณฑ์ทำอิฐบ็อกผสมหินอัดอิฐบ็อก12,7895,0051,5016,5066-6
7แสงเพชรหล่อเสาโรงงานเทหล่อเสาการหล่อเสาปูน หล่อท่อปูน31,40013,3804,01417,3948-8
รวมทั้งสิ้น(7 แห่ง)190,68779,99723,998103,99551-51