Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
2ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
3ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
4ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงาน---------
5ไม่มีไม่มีไม่มี-------
6ไม่มีผู้จ้างงาน---------
7ไม่มีผู้จ้างงาน---------
8บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต100,800---20-20
9บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต157,500---20-20
10บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต163,485---20-20
11บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต350,910---35-35
12บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต286,650---35-35
13บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปงานเทหล่อคอนกรีต/ช่างปูน,ช่างเชื่อมโลหะ286,650120,80236,231157,03347-47
14บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต286,650120,80236,231157,03335-35
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)1,632,645241,60472,462314,066212-212