Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
2ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
3ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ---------
4ไม่มีการส่งผู้ต้องขังออกทำงาน---------
5ไม่มีไม่มีไม่มี-------
6ไม่มีผู้จ้างงาน---------
7ไม่มีผู้จ้างงาน---------
8บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต100,800---20-20
9บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต157,500---20-20
10บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัดจัดทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเทคอนกรีต163,485---20-20
รวมทั้งสิ้น(10 แห่ง)421,785---60-60