Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต62,05522,3394,46726,80610-10
2ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือน จักรไม้งานไม้62,37022,4534,49026,94310-10
3หจก. ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต66,15023,8414,76228,60311-11
4หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้64,89023,3604,67228,03210-10
5หจก. ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก62,37022,4534,49026,94312-12
6หจก. ก.ศรีสุวรรณงานไม้ทำเครื่องเรือนจากไม้68,04024,4944,89829,39210-10
7หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต42,52515,3093,06118,3708-8
8หจก. ก ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้51,66018,5973,71922,31610-10
9หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้61,74022,2264,44526,67110-10
10หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต47,56517,1233,42420,54712-12
11หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต60,16521,6594,33125,99012-12
12หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้56,54320,3554,07124,42610-10
13หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต55,44019,9583,99123,94912-12
14หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้44,25815,9323,18619,11810-10
15หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต56,70020,4124,08224,49412-12
16หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้40,32014,5152,90317,41810-10
17 หจก. ก.ศรีสุวรรณ ทำเครื่องเรือนจักรไม้ งานไม้28,03510,0922,01812,1105-5
18 หจก. ป เจริญวิเศษ กองงานคอนกรีตสำเร็จ เทท่อคอนกรีต29,29510,5462,10912,6555-5
19หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต32,44512,3292,46514,7945-5
รวมทั้งสิ้น(19 แห่ง)992,566357,99371,584429,577184-184