Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต53,23520,2294,04524,2747-7
2ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต62,05522,3394,46726,80610-10
3ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือน จักรไม้งานไม้62,37022,4534,49026,94310-10
4หจก. ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต66,15023,8414,76228,60311-11
5หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้64,89023,3604,67228,03210-10
6หจก. ป.เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก62,37022,4534,49026,94312-12
7หจก. ก.ศรีสุวรรณงานไม้ทำเครื่องเรือนจากไม้68,04024,4944,89829,39210-10
8หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต42,52515,3093,06118,3708-8
9หจก. ก ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้51,66018,5973,71922,31610-10
10หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้61,74022,2264,44526,67110-10
11หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต47,56517,1233,42420,54712-12
12หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต60,16521,6594,33125,99012-12
13หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้56,54320,3554,07124,42610-10
14หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต55,44019,9583,99123,94912-12
15หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้44,25815,9323,18619,11810-10
16หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต56,70020,4124,08224,49412-12
17หจก. ก.ศรีสุวรรณทำเครื่องเรือนจักรไม้งานไม้40,32014,5152,90317,41810-10
18 หจก. ก.ศรีสุวรรณ ทำเครื่องเรือนจักรไม้ งานไม้28,03510,0922,01812,1105-5
19 หจก. ป เจริญวิเศษ กองงานคอนกรีตสำเร็จ เทท่อคอนกรีต29,29510,5462,10912,6555-5
20หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต32,44512,3292,46514,7945-5
21หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต23,6258,9771,79510,77210-10
22หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จเทท่อคอนกรีต55,75521,1864,23725,42310-10
23หจก. ป เจริญวิเศษกองงานคอนกรีตสำเร็จทำท่อคอนกรีต43,15516,3983,27919,67710-10
รวมทั้งสิ้น(23 แห่ง)1,168,336424,78384,940509,723221-221