Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท 1000 ดักษ์รัตนบุรี จำกัดอุสาหกรรมท่อส่งแอร์เชื่อมโลหะท่อลม ท่อดักษ์108,73043,90413,15857,06220-20
2บริษัท 1000 ดักษ์รัตนบุรี จำกัดอุสาหกรรมท่อส่งแอร์เชื่อมโลหะท่อลม ท่อดักษ์121,43043,58113,10456,68520-20
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)230,16087,48526,262113,74740-40