Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
'การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ'
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ ลักษณะงาน/ทักษะ รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท เอ็ม เอ็ม จี ๒๐๑๒ จำกัดก่อสร้างอาคารช่างก่อสร้าง61,50026,6758,00234,67719-19
2อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ12,9006,1271,8387,9653-3
3บริษัท เอ็ม เอ็ม จี ๒๐๑๒ จำกัดรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานช่างก่อสร้าง169,50073,27521,98295,25715-15
4บริษัท เอ็ม เอ็ม จี ๒๐๑๒ จำกัดรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานช่างก่อสร้าง198,25087,68726,306113,99328-28
5บริษัท เอ็ม เอ็ม จี ๒๐๑๒ จำกัดรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานช่างก่อสร้าง18,7508,4372,53110,96815-15
6อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์34,50021,0354,50725,5425-5
7อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์38,70017,4155,22422,6396-6
8อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ29,40013,2303,96917,1995-5
9อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ18,3008,2352,47010,7053-3
10อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ15,6007,4102,2239,6333-3
11อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ22,50010,6873,20613,8933-3
12อู่วีระการช่างอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมโลหะ20,4009,6902,90712,5973-3
รวมทั้งสิ้น(12 แห่ง)640,300289,90385,165375,068108-108