กองพัฒนาพฤตินิสัยจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.กองพัฒนาพฤตินิสัยจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด”
โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทยและคณะวิทยากรจากกรมราชทัพณ์ เป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์จากเรือนจำ/
ทัณฑสถาน

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 โปรแกรม ดังนี้

1. โปรแกรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง
    มิให้ก่ออาชญากรรมรุนแรง

2. โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด

3. โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี
    และพฤติการณืการกระทำผิด

4. การฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ได้รับองค์ความรู้ แนวคิด ทักษะ
ในการใช้ชีวิต ลดการกระทำผิดซ้ำ สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพผู้ต้องขัง ให้การยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังภายหลัง
พ้นโทษ