เกี่ยวกับเรา

บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนาพฤตินิสัย

กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ได้แก่การกักขัง การจำคุก และการประหารชีวิต  โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักสากล การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังเพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมดังนั้น กรมราชทัณฑ์มีพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่

1. การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. การบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

กองพัฒนาพฤตินิสัย มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (ตามพันธกิจข้อ 2) โดยการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การพัฒนาแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ทักษะมีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อคืนคนดีสู่สังคมลดภาระภาครัฐอย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ ได้สะสมพฤติกรรมความคิดและจิตสำนึกในทางที่ไม่ถูกต้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะการกระทำผิดที่หลากหลาย ดังนั้นงานด้านการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีความยากเป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบัน กองพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในสำนักออกเป็น ส่วนงานภายใน

Links ภารกิจหน่วยงานภายใน

สถานที่ตั้ง

02 967 3554

spn2555@gmail.com