กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน (กท.)

ภารกิจ / หน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการบริหาร และส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มี โอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงาน จากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทาง เพื่อบูรณาการ ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง อย่างเป็นรูปธรรม
 • ศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พบปะผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้ต้องขัง รวมถึงแนวทางการส่งผู้ต้องขังออกทำงานฝึกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
 • ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษี เพื่อให้ สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงาน ผู้พ้นโทษและเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น
 • จัดเก็บข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อเป็นฐานข้อมูล ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
 • การพิจารณา ควบคุม กำกับดูแล การทำงานของผู้ต้องขัง ให้เป็นไป ตามนโยบายตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง เงินรางวัลปันผล สวัสดิการด้านต่างๆ ให้เกิดความยุติธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ
 • นิเทศงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผล ประเมินผลเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีการดำเนินการจ้างงานผู้ต้องขัง ทั้งภายในและภายนอก เรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การดำเนินงาน กำกับ ดูแล การจ้างลูกจ้างเงินผลพลอยได้จาก การฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง เงินร้านสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานบริการ และแรงงานผู้ต้องขัง ไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
 • การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

02 – 967 – 2222 ต่อ 533-534

บุคลากร / เจ้าหน้าที่

br.correct.go@gmail.com