กลุ่มงานบริหารการเงิน (กบ.)

บทบาทหน้าที่

  • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
  • ดำเนินการด้านการพัสดุ และการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์
  • พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินการด้านการพัสดุและการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเรือนจำ
  • ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังออกจากบัญชีเรือนจำ
  • จัดทำรายงานการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์
  • จัดทำงบการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ภาพรวม ของกรมราชทัณฑ์
  • รวบรวมฐานะการเงิน เงินร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง ของเรือนจำ
  • การจัดทำประมาณการรายได้เงินผลพลอยได้ประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์

 

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com