ส่วนบริหารการเงิน

บทบาทหน้าที่

 • ตรวจสอบ และอนุมัติการใช้เงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ของเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
 • ตรวจสอบ และอนุมัติการใช้เงินร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
 • พิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย แก่เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
 • ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ด้วยเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย
 • ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ เงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย 
 • ควบคุมการรับเงิน เก็บรักษาเงิน และดำเนินการทางบัญชีเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย 
 • ติดตาม รวบรวม รายงาน และตรวจสอบฐานะการเงินผลพลอยได้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และส่วนกลางกรมฯ เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานงบการเงินตามนโยบายภาครัฐ

ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ.2513 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

ทำเนียบบุคลากร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการส่วน
อรสา ลิ้นสงวน
(หัวหน้าฝ่ายการเงินนอกงบประมาณ
พิศมัย สาระยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
เฉลิมพล เขม้นงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
วรนุช แป้งสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เกศินี เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
นฤมล เจียมเรือน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0-2967-3560-1  (ภายใน 533)

0-2967-3560-1

spn2555@gmail.com

Home » ส่วนบริหารการเงิน

Like this article?