กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ (สศ.)

บทบาทหน้าที่

  • ติดตามและดำเนินงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการจัด การศึกษา แก่ผู้ต้องขังทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจ
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนากิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ เป็นต้น นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ ร่างกายและจิตใจ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เรือนจำ ในด้านการศึกษาและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  • จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์
  • ประสานหน่วยงานเครือข่ายภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ ในการเรียนการสอนและการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง
  • กำหนดแนวทาง ประสานงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา พฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยกระบวนการลูกเสือ

02 – 967 – 2222 ต่อ 522-523

br.correct.co@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *