กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

บทบาทหน้าที่

 • ติดตามและดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานตาม
 • ศึกษา วิเคราะห์  กำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ  ในการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม  ดนตรี กีฬานันทนาการ
 • นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและการพัฒนา  สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเรือนจำ ในด้านการศึกษาและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์
 • ประสานหน่วยงานเครือข่ายภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

ส่วนงานภายใน

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

มีขอบข่ายงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม  การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง แผนงานการบริหารการเงินงบประมาณ ติดตามสนับสนุน จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  จัดเก็บ สรุปผลตามตัวชี้วัดของส่วนส่งเสริมการศึกษา และมาตรฐานเรือนจำ/ทัณฑสถาน 10 ด้าน (ด้านที่ 6)   วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขัง ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนารูปแบบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 

ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

 • ศึกษาวิเคราะห์กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานโครงการโปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศิลธรรมจริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ
 • ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้ต้องขังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
 • นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านนั้นๆเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
 • ประสานหน่วยงาน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ
 • ให้คำปรึกษานิเทศวาระด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(เรือนจำ/ทัณฑสถาน) ด้วยการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

มีขอบข่ายงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม  การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง แผนงานการบริหารการเงินงบประมาณ ติดตามสนับสนุน จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  จัดเก็บ สรุปผลตามตัวชี้วัดของส่วนส่งเสริมการศึกษา และมาตรฐานเรือนจำ/ทัณฑสถาน 10 ด้าน (ด้านที่ 6)   วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขัง ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนารูปแบบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 

 •  ศึกษาวิเคราะห์กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานโครงการโปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศิลธรรมจริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ
 • ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้ต้องขังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
 • นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านนั้นๆเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
 • ประสานหน่วยงาน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ
 • ให้คำปรึกษานิเทศวาระด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(เรือนจำ/ทัณฑสถาน) ด้วยการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

การศึกษาสายสามัญ

ได้แก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง จะมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ จะต้องมีการจัดดำเนินการในเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง เพื่อสนองนโยบายรัฐและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

การศึกษาวิชาชีพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่งได้สำรวจหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผู้ต้องขังต้องการเรียนและประสานกับสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่มีความพร้อมเข้ามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมงขึ้นไป)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับดังกล่าวได้ การเรียนระดับอุดมศึกษา จะเป็นการเรียนด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานหลักที่เข้าดำเนินการและจัดคณาจารย์เข้าสอนเสริม อบรมเข้ม หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ กรมราชทัณฑ์จัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้ต้องขังด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดบรรยายความรู้แก่ผู้ต้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การจัดทำห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สมบูรณ์

บุคลากร

นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา
ผู้อำนวยการส่วน

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

พิรญาณ โคตรชมภู
หัวหน้าฝ่าย
สุข มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ธีระพล สถาพร
นักวิชาการอรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ชนิตา ผันเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ทัศนีย์ อมาตยกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิรวรรณ กุมารสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

นิรันดร์ ไชยชมภู
หัวหน้าฝ่าย
กาญจนา คำประชา
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ
เชิดศักดิ์ สิริพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พรทิพย์ แนวทัต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0 2967-3558-9

0 2967-3558-9

spn2555@gmail.com

Home » กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

Like this article?