หน้าแรก

Download รายการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (MOU)
Download รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองพัฒนาพฤตินิสัย
Download รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย
Download รายการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 2023

กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนและสังคม ที่มีต่อกรมราชทัณฑ์ และให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตนเป็นคนดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ได้ที่นี่

สถิติ / ข้อมูล