ส่วนสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขังและโครงการในพระดำริฯ

บทบาทหน้าที่

 • ภารกิจด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง และนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่เรือนจำ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง รวมทั้งเด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดมาในเรือนจำ
 • กำกับ ดูแล ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ตามข้อกำหนด สหประชาชาติ อาทิ ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำ ผิดหญิง (Bangkok Rules)
 • จัดทำ จัดเก็บข้อมูล ติดตามและดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร- กิติยาภา (แม่และเด็ก)
 • พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผลพลอย ได้จากการฝึกวิชาชีพ เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงิน 6 ส่วน)
 • การวางระบบ และดำเนินงานเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำ โครงสร้างเบา)
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม และให้คำปรึกษาแนะนำเรือนจำในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย
 • ประสานงานและสร้างเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ การ สงเคราะห์ผู้ต้องขังในด้านต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและส่งต่อผู้พ้นโทษ
 • รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษในรูปแบบศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการ มีงานทำ
 • บริหารงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) และมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี กองทุนพันเอกนายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ และคุณหญิง และทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) รวมทั้งเข้า ร่วมประชุม สมาคม ชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ภารกิจโครงการในพระดำริฯ
 • ดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน  ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
 • กำหนดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
 • ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนงาน

 • ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
 • ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
 • ฝ่ายโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

บุคลากร

สาธิกา สามสี
ผู้อำนวยการส่วน

(ฝ่ายสวัสดิการ / สงเคราะห์ผู้ต้องขัง)

อันธิกา อ่อนพร้อม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
เบญจมาศ ศรีประวัติ
นักสังคมสงเคราะห์
บุษราภรณ์ แท่งทอง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
ศศิ คล่องวิถี
นักสังคมสงเคราะห์
อัจฉรา แซ่ตั้ง
นักสังคมสงเคราะห์
ศิริพร ปั้นอินทร์
นักสังคมสงเคราะห์
สุกัญญา โบขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
สุภาภรณ์ นฤภัย
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
อภิรักษ์ ตรีสุวรรณ
พนักงานราชการ
พิทยา เรี่ยวแรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สุภาภรณ์ นฤภัย
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
อภิรักษ์ ตรีสุวรรณ
พนักงานราชการ

(ฝ่ายโครงการในพระดำริฯ)

เดือนงาม สุขชวลิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการกำลังใจในพระดำริฯ
อังคณา พงศ์พนิตานนท์
หัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรม
บังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
นายเอกภูมิ กัณฐสุทธิ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

Home » ส่วนสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ต้องขังและโครงการในพระดำริฯ

Like this article?