กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (กสส.)

บทบาทหน้าที่

 • จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (แม่และเด็ก)
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามา ในเรือนจำ และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์ ทั้งการจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางและนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่เรือนจำ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง รวมทั้งเด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดมาในเรือนจำ
 • กำกับ ดูแล ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์ ตามข้อกำหนดสหประชาชาติ อาทิ ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ แห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (MandelaRules) ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำผิดหญิง (Bangkok Rules)
 • พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงิน 6 ใน 10 ส่วน)
 • การบริหารงานเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ
 • ประสานงานและสร้างเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ และการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และส่งต่อผู้พ้นโทษ รวมถึงการติดตามประเมินผลผู้พ้นโทษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม และให้คำปรึกษาแนะนำเรือนจำในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ทั้งผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขและผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวกรณีครบกำหนดโทษ
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา วางระบบ และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา วางระบบ และพัฒนาแนวทาง การดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการและผู้ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานและส่งเสริม การมีงานทำ (Care : Center for Assistance to Reintegration and Employment)
 • ประสานงานกับกรมคุมประพฤติ กำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษากับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามโครงการจ้างงาน คืนคนดีสู่สังคม
 • การบริหารงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ และมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี กองทุน พันเอกนายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์และคุณหญิง และกองทุนพระราชทานสานฝันอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับสมาคม ชมรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

02 – 967 – 2222 ต่อ 533-534

บุคลากร / เจ้าหน้าที่

br.correct.go@gmail.com